strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu

Projekt edukacyjny realizowany w klasach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
Rośnij zdrowo – higiena osobista i prawidłowe odżywianie w okresie dojrzewania

Autor i współorganizatorzy projektu:
mgr Arleta Chudzikowska
mgr Ewa Górniak

Czas trwania programu:
X 2013 – V 2014

I. Założenia programu:
Program „Rośnij zdrowo” adresowany jest do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ma on na celu zapoznanie uczniów z zasadami higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się w okresie dojrzewania.

Cele programu :
• poznanie zmian zachodzących w procesie dojrzewania,
• poznanie słownictwa związanego z higieną ciała,
• kształtowanie nawyków i umiejętności związanych z higieną żywienia,
• rozwijanie umiejętności korzystania z usług placówek służby zdrowia,
• nauczanie prawidłowych zachowań społecznych,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poprawa komunikacji,
• rozwijanie procesów poznawczych: spostrzegania, myślenia, wyobraźni oraz doskonalenia umiejętności manualnych.

Środki dydaktyczne:
• książki, foldery, ulotki
• prace plastyczne
• karty pracy
• etykiety wyrazów
• środki audiowizualne

Etapy pracy:
1. Spotkania z pielęgniarką w dwóch grupach – pogadanka na temat higieny osobistej i dojrzewania, odbędzie się w miesiącu październiku i listopadzie ( 2 godz.)
2. Prace plastyczne.
3. Projekcja filmów – odbędzie się w miesiącu kwietniu i maju (2 godz).
Projekt przewidziany jest na rok szkolny 2013/2014. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach – osobno chłopcy i dziewczęta.

Planowane efekty działań:
• wykształcenie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej
• zwiększenie wiedzy o zasadach higieny osobistej i żywienia dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania
• nabycie dobrych wzorców do naśladowania i prawidłowych zachowań
• utrzymanie porządku i ładu w mieszkaniu, szkole, szczególnie na swoim miejscu pracy