strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu

Projekt edukacyjny
"Jak spędzamy wolny czas ? – moje pasje , moje hobby”

Projekt realizowany przez uczniów klasy VI, termin: 15 październik 2013r.– 15styczeń 2014r.
Realizator projektu: E. Kruszewska Osoby wspierające: A.Kulczyńska

Cele główne:
• Rozwijanie zainteresowań i pasji
• Wskazanie pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
• Poszerzenie zasobu słownictwa
• Rozwijanie sprawności literackich , komputerowych , manualnych

Cele operacyjne:
Uczeń:
• określa pojęcia: hobby, hobbista, kolekcjoner
• opowiada o swoim hobby
• podaje przykłady ludzkich hobby i kolekcjonerstwa
• potrafi uzasadnić co daje ludziom hobby
• podaje przykłady „dobrych pasji” i „złych pasji”
• posiada orientację w zakresie swoich zainteresowań i umiejętności
• zna różne formy aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
• wie, jak pożytecznie spędzać czas wolny

Formy pracy: indywidualna, grupowa,

Metody pracy:
• podająca: pogadanka, wyjaśnienie, wykład (prowadzenie zajęć tematycznych pod kierunkiem nauczyciela), praca z tekstem
• aktywizująca: prezentacja multimedialna
• praktycznego działania: wypełnianie ankiety, wywiady z rodzicami, redagowanie listu do kolegi o swoich zainteresowaniach, kończenie rozpoczętych zdań, hobby uczniów –praca komputerowa, plastyczna,
• eksponująca: wystawa prac literackich i plastycznych uczniów - gazetka grupowa

Środki dydaktyczne:
• ankieta
• teksty listu
• rozpoczęte zdania
• prezentacja multimedialna
• zdjęcia, ilustracje
• gazetki projektu
• rysunki do kopiowania i kolorowania, kredki, farby, papier kolorowy
• komputery - Internet
• drukarka
• rzutnik multimedialny

ETAP I. Zainicjowanie projektu
1. Opracowanie scenariusza projektu.
2. Opracowanie ankiety
3. Opracowanie scenariusza lekcji otwartej .
4. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczniów
5. Opracowanie pytań i zadań konkursowych dla zespołów
6. Przygotowanie materiałów do realizacji lekcji otwartej oraz konkursu.

ETAP II. Opis projektu
1. Praca wychowawcy z uczniami z wykorzystaniem materiałów pomocniczych.
2. Konsultacje – co 2 tygodnie z zespołami uczniów

Formy realizacji projektu:
1.Wprowadzenie w tematykę zajęć, rozmowa kierowana na temat określenia pojęcia hobby, pasje, hobbista, kolekcjoner – wypełnianie ankiety
2. Opowiadanie przez uczniów o swoich hobby
4. Podanie przykładów hobby - nazewnictwo
5. Praca grupowa - Zadania dla 4 zespołów - tematy do realizacji , instrukcje

 • Grupa I
  Turystyka- moje hobby – zwiedzam Wrześnię
  Zbierz informacje o tematyce regionalnej miasta, wykonaj:
  > Gazetkę – „ Ciekawostki o Wrześni”
  > Namaluj„ Krajobrazy Wrześni”
  > Wykonaj fotografie „Wrześni”

 • Grupa II Sport - to moja pasja
  > Opisz 3 ważne dyscypliny sportowe w Polsce
  > Dokonaj charakterystyki wybranego sportowca
  > Wykonaj album „Sport to zdrowie”

 • Grupa III Temat do realizacji: Moje zainteresowania czytelnicze
  > Napisz reklamę dowolnych dwóch książek i zachęć pozostałych uczniów do ich przeczytania”
  > wykonaj ilustracje do ich treści
  > Napisz, dlaczego warto czytać książki?

 • Grupa IV Kolekcjonuję samochody
  > Wyszukaj w Internecie 5 znanych na świecie marek samochodów, naszkicuj je .
  > Podaj krótkie - ważne informacje o każdym z nich
  > Przyporządkuj markę samochodu do odpowiedniego kraju

6.Analiza prezentacji multimedialnej , uzasadnienie - dlaczego warto mieć w życiu hobby i pasje?
7.Rozmowa kierowana na temat „dobrych pasji” i „złych pasji” oraz ich wpływu na rozwój
8.Uczniowie kolejno czytają rodzaje „złych pasji” i wspólnie uzasadniają ich zgubny wpływ na rozwój, samopoczucie i zdrowie
9. Odgadywanie rodzajów hobby na podstawie zdjęć i ilustracji
10. Przypomnienie ulubionych form spędzania czasu na podstawie prezentacji zdjęć ze szkolnego życia grupy
11. Uczniowie wybierają obrazki do pokolorowania i czytają zdanie określające ich ulubione hobby
12. Wspólne wykonanie dokonań uczniów:
> wystawki prac plastycznych uczniów
> tablicy literackiej( listy, rozpoczęte zdania)
> gazetek projektu

ETAP III. Realizacja projektu
Czas realizacji : 3 miesiące. W okresie od 15 października 13r.do 15 stycznia 14r. Uczniowie w parach pracują zgodnie z instrukcjami podanymi i przekazanymi wraz z materiałami pomocniczymi.
Drugi tydzień stycznia: podsumowanie projektu - Lekcja otwarta dla kl.IV, V

ETAP IV. Prezentacja projektu
Projekt zrealizowany jest w formie:
? prezentacji sposobów spędzania wolnego czasu, własnych zainteresowań , pasji uczniów i rodziców
? odpowiedzi na pytania i zadania w konkursie podczas podsumowania projektu ( lekcji otwartej)

ETAP V. Ocena projektu
1. Ocena jakości prezentacji przygotowanych przez uczniów na lekcję otwartą.
2. Przyznanie przez jury punktów ze znajomości wiadomości na temat pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Korelacja z tematami m.in.: „Bezpieczne grzybobranie”, „Zagrożenia w sieci”, „Co wartościowego dają nam książki”.

ETAP VI. Ewaluacja projektu
Ewaluacja projektu odbędzie się poprzez analizę karty ewaluacji projektu przygotowanego dla uczniów.