strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

   

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

I. Zasady ogólne :

 1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 jest szkołą ponadpodstawową.
 2. W roku szkolnym 2018/2019 przyjmowani są absolwenci gimnazjum, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Uczniowie przyjmowani są do klas kształcących we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).
 4. Nauka w szkole odbywa się w cyklu trzyletnim.
 5. W klasach branżowej szkoły I stopnia nie może być więcej niż 16 uczniów.
 6. Nauka w szkole obejmuje tylko przedmioty ogólne. Z zakresu przedmiotów zawodowych uczniowie kształcą się w ramach czterotygodniowych kursów w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego .
 7. Nauka w szkole kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez OKE.

II. Kryteria przyjęć uczniów:

Przyjmowani są uczniowie, którzy:

 • Ukończyli gimnazjum, nie później jednak niż do ukończenia 24 lat w chwili ukończenia szkoły w danym kierunku zawodowym.
 • Posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Posiadają zaświadczenie o miejscu praktycznej nauki zawodu.
 • Posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

III. Terminy rekrutacji :

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z innymi wymaganymi dokumentami ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie od pracodawcy o zapewnieniu miejsca praktycznej nauki zawodu) od 14 maja 2018r. do 30 maja 2018r. do godz. 15:00
2. Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2018r. godz. 10:00
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do 12 lipca 2018r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 19 lipca 2018r. do godz. 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 20 lipca 2018r. godz. 13:00

IV. Zestaw wymaganych dokumentów :

 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia ucznia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • zaświadczenie o miejscu praktycznej nauki zawodu.

V. Szkolna komisja rekrutacyjna.

 1. Naboru kandydatów dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna w skład , której wchodzą:
  • wicedyrektor szkoły,
  • wychowawca klasy programowo najwyższej gimnazjum,
  • pedagog.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
  • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach i terminarzu rekrutacji,
  • analiza i ocena dokumentów złożonych przez uczniów,
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
   

powrót