Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

 
Kryteria oceniania dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.
Oceniając postępy w nauce i umiejętności uczniów jakie osiągnęli w procesie uczenia, zawsze pamiętamy o indywidualnych możliwościach i zdolnościach każdego dziecka.
 
Wymagania edukacyjne-kryteria oceny
 
1. Postawa ucznia wobec przedmiotu:
 • obecność na zajęciach
 • zaangażowanie, aktywny udział w lekcji
 • przygotowanie do zajęć- czysty, odpowiedni strój sportowy
 • wkład pracy z uwzględnieniem możliwości rozwojowych ucznia
 • zdyscyplinowanie i zachowanie na lekcji
2. Postęp w opanowaniu umiejętności ruchowych
 • zależy od możliwości osobniczych ( orientacja dla ucznia nauczyciela, w jakim stopniu została opanowana czynność ruchowa )
 • Przewidziane osiągnięcia zamieszczone są w planie wynikowym dla danej klasy.
3. Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego:
 • higiena osobista i hartowanie organizmu
 • zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych
 • znajomość zasad podstawowych przepisów poznanych gier zespołowych
 • umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów- tętna, czasu, odległości
 • sposoby aktywnego spędzania czasu
4. Zachowanie i zdyscyplinowanie:
 • przestrzeganie reguł i przepisów gry
 • wykazywanie postawy "fair play"
 • życzliwy stosunek wobec kolegów
 • kultura słowa
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć
 • poszanowanie sprzętu
 • prawidłowe słownictwo na zajęciach
5. Aktywność (zaangażowanie):
 • zaangażowanie w podejmowaniu wysiłku fizycznego
 • samodzielne przygotowanie i przeprowadzenia rozgrzewki
 • propozycje w wykorzystywaniu nietypowych przedmiotów
 • własna inicjatywa (zaproponowanie zajęć rekreacyjnych lub ćwiczeń)
 • samokontrola i samoocena
6. Zaangażowanie poza zajęciami wychowania fizycznego:
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły
 • reprezentacja szkoły na zawodach sportowych
 • udział w kółkach sportowych
 • aktywność na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
Ocenianie bieżące
 • ocenianie stopnia opanowania pewnych wybranych umiejętności ruchowych z różnych dyscyplin sportowych, zgodnie z planem wynikowym na dany rok szkolny
 • pochwały za nawet małe osiągnięcia, za wysiłek włożony w wywiązywanie Się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć i chęć pracy (na każdej lekcji)
 • systematyczne nagradzanie aktywności i zaangażowania na lekcji (ocena, + lub -)
 • premiowane plusami samodzielność, pomysłowości i inwencji twórczej
 • nagradzania współpracy w zespole (+)
 • sprawdzanie na każdej lekcji stroju sportowego (pochwała ustna lub wpisywanie do dzienniczka + lub -)
 • ocenianie wiadomości z zakresu wychowania fizycznego (+ lub -)
 • obserwowanie postępowania na zajęciach (pochwała lub -)
 • udział w zawodach zajęciach rekreacyjno-sportowych
 • Za każde trzy "+" uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bdb, a za trzy "-" ocenę nast..
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują z zajęć wychowania fizycznego ocenę opisową
 
W trakcie trwania systemu uczeń podlega systematycznej ocenie na którą składa się:
klasa I gimnazjum
 1. Poziom i postępy w opanowaniu umiejętności ruchowych
 2. Wiadomości w zakresie realizowanego materiału
 3. Przygotowanie do zajęć
 4. Frekwencja na zajęciach szkolnych
 5. Zabawy i gry z pełzaniem i ślizgami
 6. Zabawy i gry z czworakowaniem
 7. Zabawy i gry bieżne
 8. Zabawy i gry kopne
 9. Zabawy i gry rzutne
 10. Ćwiczenia gimnastyczne
klasa II gimnazjum
 1. Poziom i postępy w opanowaniu umiejętności ruchowych
 2. Wiadomości w zakresie realizowanego materiału
 3. Przygotowanie do zajęć
 4. Frekwencja na zajęciach szkolnych
 5. Zabawy i gry z pełzaniem i ślizgami
 6. Zabawy i gry z czworakowaniem
 7. Zabawy i gry bieżne
 8. Zabawy i gry kopne
 9. Zabawy i gry rzutne
 10. Ćwiczenia gimnastyczne
klasa III gimnazjum
 1. Poziom i postępy w opanowaniu umiejętności ruchowych
 2. Wiadomości w zakresie realizowanego materiału
 3. Przygotowanie do zajęć
 4. Frekwencja na zajęciach szkolnych
 5. Zabawy i gry z pełzaniem i ślizgami
 6. Zabawy i gry z czworakowaniem
 7. Zabawy i gry bieżne
 8. Zabawy i gry kopne
 9. Zabawy i gry rzutne
 10. Ćwiczenia gimnastyczne
 11. Dyscypliny sportowe- lekkoatletyka- biegi, skoki, rzuty, pchnięcie kulą
 12. Pływanie stylem dowolnym- konkurencje dla uczniów o niskim poziomie sprawności: chodzenie po dnie, pływanie z pomocą sprzętu i asystą
 13. Tenis stołowy
 14. Piłka nożna
 15. Koszykówka
 16. Hokej halowy