PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Wymagania przedmiotowe

1. Zeszyt i książka są na zajęciach obowiązkowe
2. Za trzy plusy z aktywności uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą
3. Za trzy kropki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
4. Raz w semestrze uczeń pisze sprawdzian, o którym jest powiadamiany z tygodniowym wyprzedzeniem
5. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być nie zapowiadane
6. Raz w semestrze jest sprawdzany zeszyt
7. Aktywność jest bardzo ważna na zajęciach
8. Zakaz używania telefonów komórkowych na zajęciach

Podpis rodzica bądź ucznia (jeśli jest pełnoletni) jest wymagany pod wymaganiami przedmiotowymi.

SKALA OCEN STOSOWANA NA ZAJ ĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
.celujący (6)
.bardzo dobry (5)
.dobry (4)
.dostateczny (3)
.dopuszczający (2)
.niedostateczny (1)
Każda ocena cząstkowa (z wyjątkiem oceny celującej) może by ć rozszerzona o minus ( - ) i plus ( + )

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych;
. Otrzymuje od 98% - 100% wyniki ze wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
. Potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi
. Potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach;
. Potrafi wydobyć potrzebne informacje
. Rozumie polecenia nauczyciela;
. Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów;
. Omawia tematy codzienne i tematy o charakterze abstrakcyjnym;
. Można go z łatwością zrozumieć;
. Potrafi napisać zdanie zawierające bardziej złożone struktury i słownictwo;
. Jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy;
. Używa prawidłowej pisowni
. Otrzymuje minimum 91% z większości sprawdzianów.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
. Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych;
. W większości wypadków buduje zdania spójne i używa poznanego słownictwa odpowiedniego do zadania;
. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach;
. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
. Potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela;
. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, ale można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności;
. Potrafi omawiać tematy codzienne;
. Otrzymuje minimum 70% z większości sprawdzianów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
. Potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi, budować niektóre zdania spójne;
. Na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania
. Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów
. Zazwyczaj rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego;
. Potrafi rozróżnić większość dźwięków i zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela;
. Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówi spójnie z wyraźnym wahaniem;
. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
. Potrafi omawiać codzienne tematy
. Można go zazwyczaj zrozumieć;
. Potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo
. Używa czasem nieprawidłowej pisowni
. Otrzymuje minimum 50% z większości sprawdzianów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
. Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych;
. dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa;
. Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
. Potrafi też czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, rozróżnić niektóre dźwięki, a polecenia nauczyciela są dla niego zazwyczaj zrozumiałe chociaż może potrzebować pomocy lub podpowiedzi;
. Czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi trudnościami;
. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów;
. Jego słownictwo jest bardzo ograniczone
. Próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo;
. Otrzymuje minimum 31% z większości sprawdzianów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
. Nie potrafi operować nawet prostymi strukturami gramatycznymi;
. Jego słownictwo jest rażąco ubogie, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy;
. Nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów;
. Polecenia nauczyciela są dla niego niezrozumiałe;
. Nie może rozróżnić podstawowych dźwięków
. Rzadko potrafi przekazać wiadomość.
. Popełnia liczne błędy językowe;
. Nie zabiera głosu w dyskusji;
. Popełnia liczne błędy językowe;
. Nie chce korzystać z proponowanych form pomocy.

Wymagania z języka angielskiego dla I klasy ZSZ
. Czasownik być
. Określanie czasu
. Słownictwo związane z rodziną
. Zna czas Present Simple
. Zna czasowniki związane z codzienną rutyną
. Zna słownictwo związane z hobby
. Umie mówić o swoim hobby
. Zna zaimki częstotliwości
. Zna czasownik modalny can
. Zna części ciała
. Potrafi wyrazić swoją opinie na dany temat
. Zna przedmioty w szkole
. Umie użyć konstrukcji there is, there are
. Zna zaimki miejsca
. Umie nazwać pomieszczenia w szkole
. Potrafi użyć czasownika have to
. Zna kierunki, potrafi wskazać drogę, zapytać o nią

Wymagania z języka angielskiego dla II klasy ZSZ
. Clothes - ubrania
. Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły
. Making arrangements - zwroty związane z umawianiem się na spotkanie
. An invitation - zaproszenie
. Food - słownictwo związane z jedzeniem
. Should/should not - mówi o tym co powinien i nie powinien robić
. Pounds and pence - zna walute
. In town - miejsca w mieście
. Past Simple - czas przeszły prosty
. Asking for information - zapytanie o informacje
. Kraje i narodowości

Wymagania z języka angielskiego dla III klasy ZSZ
. Free time activities - zajęcia w czasie wolnym
. An email message - wiadomość mailowa
. Geographical features - słownictwo związane z naturą
. Stopniowanie przymiotników
. Negotiating - negocjowanie planów
. Jobs - zawody
. Going to - zwrot przyszłościowy
. Will - zwrot przyszłościowy
. On the plane - w samolocie
. An application letter - podanie o prace
. Środki transportu
. Buying a train ticket - dialog na stacji
. A postcard - widokówka