Przedmiotowy System Oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole zawodowej opracowany został oparciu o:
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz.U. nr 199 z 2004 r.)
 2. Podstawę programową z biologii dla szkół ponadgimnazjalnych (Reforma 2009)
 3. Program nauczania Biologia -zakres podstawowy seria Odkrywamy na nowo autorstwa Beaty Jakubik, Renaty Szymańskiej Wydawnictwo OPERON.

Uczniowie pracują w oparciu o podręcznik- zakres podstawowy Biologia seria Odkrywamy na nowo autorstwa Beaty Jakubik, Renaty Szymańskiej Wydawnictwo OPERON.

Przedmiotem oceniania są:
 • wiadomości,
 • umiejętności
 • postawa ucznia i jego aktywność
Cele ogólne oceniania na biologii:
 • rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
 • przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
 • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
 1. Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
 2. Kartkówki 15 min. obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą), nie podlegają poprawie.
  Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie (jeden tydzień), nie zgłoszenie się to wpis nb.
 3. Sprawdziany pisemne 30 min. - 1godz.(zależnie od zakresu sprawdzanego materiału), w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu semestru) przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.
  Sprawdziany są obowiązkowe, jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem, nie zgłoszenie się to wpis nb.
  Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni.
  Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu1 tygodnia od rozdania prac i tylko 1 raz.
  Przy pisaniu poprawianiu sprawdzianu punktacja nie zmienia się, otrzymane oceny są wpisywane do dziennika ( ocena niedostateczna z poprawy nie może być wpisana do dziennika).
  Wszystkie prac pisemne są wklejane do zeszytu przedmiotowego - uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny.
  Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.
 4. Aktywność ucznia: czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, wypełnianie kart pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, wypowiedzi podczas rozwiązywania problemów.
  Aktywność uczniów oceniania jest "+" lub "-".
  3 "+" - ocena bardzo dobra
  3 "-" - ocena niedostateczna
 5. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów :
  celujący - 100% plus zadanie dodatkowe
  bardzo dobry - 100% - 91%
  dobry - 90% - 75%
  dostateczny - 74% - 51%
  dopuszczający - 50% - 31%
  niedostateczny - 30% - 0%
 6. Zeszyt przedmiotowy - sprawdzany jeden raz w semestrze biorąc pod uwagę staranność
  i systematyczność.
Sposoby informowania uczniów
 • Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i kartkówki są wklejane do zeszytu przedmiotowego.
Sposoby informowania rodziców:
 • Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.
 • O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie ocen lub umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana pisemnie.
Zasady wystawiania oceny za I półrocze i rocznej:
 • Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych), w drugiej kolejności są kartkówki i aktywność ucznia. Pozostałe oceny są wspomagające.
  Przyjęty został współczynnik:
  Prace klasowe 40%
  Kartkówki 20%
  Aktywność 10%
  Odpowiedź ustna 20%
  Praca domowa + zeszyt przedmiotowy 10%
 • Ocena semestralna:
  . powyżej 1,51 - ocena dopuszczająca
  . powyżej 2,51 - ocena dostateczna
  . powyżej 3,51 - ocena dobra
  . powyżej 4,51 - ocena bardzo dobra
 • Ocena roczna jest średnia arytmetyczną ocen semestralnych.
Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów
 1. Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej.
 2. Umożliwienie zwolnienia z kartkówki, sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych przypadkach losowych.
 3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku zgłoszenia chęci przez ucznia.
 4. Możliwość zgłoszenia nie przygotowania ucznia raz w semestrze przy 1 godz. w tygodniu oraz zgłoszenia 1 raz braku pracy domowej lub braku zeszytu.
 5. Wydłużenie czasu pisania prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów) sprawdzających wiadomości i umiejętności ucznia.
 6. Zastąpienie prac pisemnych wypowiedziami ustnymi.
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena niedostateczna
Uczeń:
 • nie przejawia zainteresowania przedmiotem,
 • jest niesystematyczny i okazuje niechęć do nauki,
 • niestarannie wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz prace domowe,
 • nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy
 • uzyskał poniżej minimalnego (dla oceny dopuszczającej) wymagany zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 • przejawia niewielkie zainteresowanie przedmiotem,
 • jest nieaktywny na lekcji,
 • odpowiednio motywowany wykonuje proste ćwiczenia na lekcjach oraz prace domowe,
 • potrafi odtworzyć przy pomocy nauczyciela fragmentaryczną wiedzę,
 • uzyskał minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej:
  - wyjaśnia rolę DNA w mechanizmach dziedziczenia,
  - podaje główne obszary działania biotechnologii,
  - podaje przykłady obaw związanych z biotechnologią i inżynierią genetyczną,
  - wymienia główne przyczyny spadku różnorodności biologicznej,
  - wymienia główne kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa,
  - wymienia cele ochrony przyrody i podstawowe akty prawne regulujące ochronę przyrody.
Ocena dostateczna
Uczeń:
 • nie przejawia dużego zainteresowania przedmiotem, chociaż stara się prawidłowo wykonywać polecenia i zadania nauczyciela,
 • spełnia wymagania podstawowe niewykraczające poza podstawę programową z przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu przystępności,
 • spełnia wymagania podstawowe często powtarzające się w programie nauczania dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • wykonuje ćwiczenia na lekcjach i prace domowe, które odznaczają się małą samodzielnością i niestarannością,
 • wykazuje małą aktywność na lekcji,
 • uzyskał podstawowy wymagany zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej:
  - omawia rodzaje kwasów nukleinowych i wyjaśnia ich funkcje,
  - wyjaśnia istotę mutacji,
  - omawia możliwości, jakie daje inżynieria genetyczna i podaje przykłady,
  - przedstawia skutki działalności człowieka na różnorodność biologiczną,
  - charakteryzuje różnorodność biologiczną najbogatszych ekosystemów wodnych i lądowych świata,
  - charakteryzuje główne kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa,
  - przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce i podaje przykłady,
  - przedstawia podstawowe akty prawne regulujące ochronę przyrody w Polsce i międzynarodowe konwencje, w których Polska uczestniczy.
Ocena dobra
Uczeń:
 • spełnia wymagania rozszerzające, wykraczające poza podstawę programową, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 • spełnia wymagania przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,
 • potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe,
 • wykazuje dużą aktywność na lekcji,
 • wykonane ćwiczenia na lekcjach i prace domowe odznaczają się samodzielnością i starannością,
 • uzyskał wykraczający poza podstawowy wymagany zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej:
  - omawia budowę i rolę kwasów nukleinowych w mechanizmach dziedziczenia,
  - omawia mechanizm mutacji z uwzględnieniem czynników mutagennych,
  - analizuje korzyści i wady inżynierii genetycznej,
  - porównuje metody inżynierii genetycznej i zna jej zastosowania,
  - zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie daje terapia genowa i klonowanie organizmów,
  - analizuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną,
  - porównuje różnorodność biologiczną najbogatszych ekosystemów wodnych i lądowych świata,
  - porównuje główne kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa,
  - porównuje formy ochrony przyrody w Polsce,
  - analizuje prawne podstawy ochrony przyrody w Polsce.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 • spełnia wymagania dopełniające na tym etapie nauczania przedmiotu,
 • korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy,
 • samodzielnie interpretuje problemy i procesy biologiczne,
 • wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcji,
 • wykonane ćwiczenia na lekcjach odznaczają się samodzielnością i starannością,
 • prace domowe są przygotowane z wykorzystaniem dodatkowych źródeł wykraczających poza materiał z podręcznika,
 • uczestniczy w konkursach szkolnych z przedmiotu,
 • uzyskał wymagany dopełniający zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej:
  - wyjaśnia rolę kwasów nukleinowych w mechanizmach dziedziczenia,
  - przeprowadza izolację DNA,
  - analizuje skutki mutacji,
  - uzasadnia znaczenie biotechnologii i inżynierii genetycznej,
  - analizuje metody inżynierii genetycznej,
  - wyjaśnia, na czym polega terapia genowa i klonowanie, podaje przykłady zastosowań,
  - analizuje konieczność wykonywania badań profilaktycznych,
  - przedstawia zastosowania analiz DNA w medycynie, sądownictwie i nauce,
  - przedstawia kontrowersje związane z biotechnologią i inżynierią genetyczną,
  - przewiduje skutki działalności człowieka na różnorodność biologiczną,
  - analizuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemów,
  - analizuje strategię zrównoważonego rozwoju w skali kraju i świata,
  - analizuje zasadność prawnych form ochrony przyrody w Polsce,
  - analizuje ideę utworzenia Paneuropejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej.
Ocena celująca
Uczeń:
 • spełnia wymagania dopełniające na tym etapie nauczania przedmiotu,
 • posiada dodatkową wiedzę z bardzo różnych źródeł informacji,
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawiane na lekcjach problemy,
 • wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcji i niezwykłe zainteresowanie przedmiotem,
 • chętnie wykonuje zadania dodatkowe o wysokim stopniu trudności,
 • wykonane ćwiczenia na lekcjach odznaczają się samodzielnością, pomysłowością i starannością,
 • prace domowe są przygotowane z wykorzystaniem dodatkowych źródeł wykraczających poza materiał z podręcznika,
 • zdobywa co najmniej wyróżnienia w konkursach międzyszkolnych z przedmiotu,
 • uzyskał wymagany zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej:
  - przedstawia na modelach budowę kwasów nukleinowych,
  - przedstawia metody manipulacji DNA,
  - omawia sukcesy naukowców w badaniach nad chorobami genetycznymi,
  - analizuje przyszłość terapii genowej,
  - podsumowuje korzyści i straty związane z GMO,
  - przedstawia konsekwencje niedoinformowania społeczeństwa w sprawach związanych z biotechnologią i inżynierią genetyczną,
  - analizuje wady i zalety stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii,
  - wyjaśnia, dlaczego Polska jest jednym z nielicznych państw europejskich o dużej różnorodności gatunkowej,
  - analizuje różnorodność biologiczną w krajach Unii Europejskiej,
  - prognozuje, jaki wpływ na różnorodność biologiczną ekosystemów wodnych i lądowych będą miały skutki działalności człowieka,
  - ocenia znaczenie obszarów Natura 2000, parków transgenicznych dla zachowania różnorodności biologicznej,
  - ocenia skuteczność postanowień kolejnych "Szczytów Ziemi" dla zachowania różnorodności biologicznej.