Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa:
. wypowiedzi ustne: podczas odpytywania, prezentacje pracy własnej i grupy, udział w dyskusjach;
. prace pisemne: bieżące kartkówki z ostatnich 3-4 lekcji, testy, prace klasowe;
. wytwory prac uczniów: prezentacje multimedialne, portfolia, plakaty, wykresy, katalogi, plansze, makiety;
. zadania domowe;
. zeszyty ćwiczeń;
. ćwiczenia wykonywane na zajęciach lekcyjnych;
. sprawdziany umiejętności praktycznych;
. realizacja projektów edukacyjnych;
. stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych;
. prace wykonywane na zajęciach lekcyjnych;
. prace wykonywane dodatkowo dla chętnych;
. aktywność i zaangażowanie na lekcjach;
. aktywności pozalekcyjne uczniów.

Dokonując ewaluacji pracy ucznia należy uwzględnić jego możliwości indywidualne i zdolności. Dotyczy to szczególnych uzdolnień i predyspozycji oraz potwierdzonych badaniami dysfunkcji. Uczeń o wysokim stopniu zdolności będzie wkładał mniej wysiłku w pracę, dlatego aby stworzyć mu lepsze warunki rozwoju, należy stwarzać sytuację dydaktyczną adekwatną do jego możliwości intelektualnych. Oceniając ucznia mniej zdolnego, z dysfunkcjami, dokonujemy oglądu osiągnięć, dostosowując sytuację ewaluacji, aby posiadane dysfunkcje nie wpływały na stopień szkolny.
Szczegółowe kryteria oceniania określa wynikowy plan pracy nauczyciela.

Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy, umiejętności i postaw
dopuszczający
 • niezbędne w uczeniu się przedmiotu i w życiu;
 • wiadomości i umiejętności podstawowe.
Uczeń potrafi:
 • wymienić polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej;
 • podać formy spełniania obowiązku obrony kraju;
 • podać swoje powinności obronne;
 • wymienić rodzaje broni;
 • opisać ruchome i nieruchome dobra kultury;
 • wymienić zasady prawa humanitarnego;
 • podać zadania obrony cywilnej;
 • rozróżnić dźwięki sygnałów alarmowych;
 • opisać drogi ewakuacyjne z budynku szkolnego;
 • zaproponować etatowe i zastępcze środki ochrony indywidualnej;
 • wymienić rodzaje budowli ochronnych i opisać ich przeznaczenie;
 • przedstawić cele i sposoby ochrony zwierząt;
 • podać rodzaje współczesnych zagrożeń;
 • przedstawić sposoby sygnalizacji potrzeb podczas zagrożeń;
 • opisać przyczyny awarii, katastrof i pożarów;
 • opisać swoje zachowanie w sytuacji porwania, zauważenia pakunku niewiadomego pochodzenia w szkole;
 • zdefiniować słowo panika, terroryzm;
 • przedstawić schemat postępowania na miejscu zdarzenia;
 • podać zawartość apteczki samochodowej, pierwszej pomocy i domowej;
 • wezwać służby ratownicze;
 • udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego;
 • rozpoznać zatrzymanie krążenia;
 • podać sposoby zapobiegania ciałom obcym w drogach oddechowych;
 • podać sposoby tamowania krwotoków i wybrać do tej czynności odpowiednie materiały;
 • opisać objawy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze skręconą kończyną;
 • opisać oparzenia i ich stopnie.
dostateczny
 • najważniejsze w uczeniu się przedmiotu;
 • o niskim stopniu złożoności;
 • często powtarzające się w treściach nauczania;
 • wykorzystywane w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • uniwersalne umiejętności.
Uczeń potrafi:
 • wymienić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedstawić Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
 • scharakteryzować służbę wojskową, powszechną samoobronę ludności;
 • scharakteryzować poszczególne rodzaje broni masowego rażenia;
 • scharakteryzować środki ochrony przed bronią konwencjonalną i masowego rażenia;
 • przedstawić dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • opisać oznakowanie dóbr kultury;
 • scharakteryzować zachowanie się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych;
 • scharakteryzować oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
 • scharakteryzować zastępcze środki ochrony indywidualnej;
 • opisać zasady zachowania w budowlach ochronnych;
 • zabezpieczyć pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich;
 • przedstawić zasady postępowania podczas sytuacji kryzysowych w górach, nad wodą, podczas nawałnicy, huraganowego wiatru;
 • omówić sposób postępowania na wypadek powodzi;
 • scharakteryzować skutki awarii, katastrof, pożarów;
 • opisać swoje postępowanie w czasie ataku terrorystycznego;
 • scharakteryzować czynności pierwszej pomocy;
 • rozpoznać niedrożność oddechową;
 • układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej;
 • podać schemat postępowania z nieprzytomnym bez oddechu, z krwotokiem, po oparzeniach cieplnych i słonecznych;
 • scharakteryzować urazy kostne.
dobry
 • istotne w strukturze przedmiotu, przydatne;
 • użyteczne, ale niekonieczne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;
 • umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych.
Uczeń potrafi:
 • przedstawić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • scharakteryzować zadania Wojsk Lądowych, Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Narodowych Sił Rezerwy;
 • przedstawić powinności obronne władz samorządowych;
 • przedstawić konwencjonalne środki rażenia;
 • scharakteryzować czynniki rażenia broni jądrowej i ich oddziaływanie na organizmy żywe;
 • przedstawić zasady ochrony ludności cywilnej zawarte w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym;
 • przedstawić działalność różnych organizacji humanitarnych;
 • opisać elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • przedstawić prawny aspekt ochrony dóbr kultury;
 • podać zasady zachowania się ludności po usłyszeniu alarmu;
 • opisać zasady ewakuacji w szkole i obowiązki poszczególnych osób przebywających w budynku podczas ewakuacji;
 • scharakteryzować środki ochrony zespołowej;
 • podać uwarunkowania i zasady ochrony zwierząt;
 • dokonać podziału zagrożeń występujących w Polsce i podać ich skutki;
 • zaproponować postępowanie dla swojej rodziny na wypadek powodzi;
 • podać zasady postępowania w szkole i domu na wypadek awarii, katastrofy lub pożaru;
 • przedstawić zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa;
 • omówić sposoby zapobiegania panice;
 • wykonać resuscytację osobie dorosłej;
 • pomóc poszkodowanemu z niedrożnością;
 • stosować schemat postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji urazowej.
bardzo dobry
 • złożone, trudne, ważne;
 • umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów;
 • użyteczne w życiu pozaszkolnym.
Uczeń potrafi:
 • scharakteryzować warunki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedstawić zadania Służb Wywiadu Wojskowego i Służb Kontrwywiadu Wojskowego;
 • przedstawić powinności obronne instytucji i przedsiębiorstw;
 • dokonać porównania środków rażenia i środków ochrony przed siłą rażenia poszczególnych rodzajów broni;
 • scharakteryzować oddziaływanie TSP na organizmy żywe;
 • przedstawić prawne sposoby ochrony ofiar konfliktów o charakterze niemiędzynarodowym;
 • scharakteryzować poszczególne elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • opracować plan ewakuacji ludzi i mienia w miejscu zamieszkania;
 • być pomocnym w czasie ewakuacji w szkole;
 • posługiwać się środkami ochrony indywidualnej;
 • zaproponować ukrycie dla siebie na wypadek zagrożenia;
 • przedstawić i uzasadnić sposób postępowania ludności na terenach popowodziowych, w rejonie katastrofy budowlanej, skażonych chemicznie;
 • scharakteryzować czynniki wywołujące panikę i przeciwdziałać im;
 • wykonać badanie urazowe poszkodowanego;
 • wykonać resuscytację z defibrylacją;
 • rozpoznać wstrząs pourazowy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze wstrząsem;
 • udzielić pomocy poszkodowanemu z urazami kostnymi i termicznymi, amputacją urazową;
celujący
 • efekt samodzielnej pracy ucznia;
 • wynikają z zainteresowań;
 • wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
Uczeń potrafi:
 • przedstawić udział Polskich Sił Zbrojnych w Siłach Pokojowych ONZ;przedstawić szczegółowo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
 • scharakteryzować służbę zawodową żołnierzy, wojskowe szkolnictwo zawodowe;
 • przedstawić szczegółowo konwencjonalne środki rażenia;
 • scharakteryzować realizację zadań OC w Polsce;
 • wymienić dobra kultury objęte ochroną specjalną i uzasadnić ją;
 • propagować pracę w wolontariacie;
 • przygotować plan działania członków rodziny po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych;
 • przygotować i przedstawić zestaw zastępczych środków ochrony indywidualnej;
 • zaproponować sposoby przystosowania najbliższej budowli komunikacyjnej jako zbiorowego środka ochrony ludności;
 • opisać uwarunkowania ewakuacji I, II i III stopnia ludzi i zwierząt;
 • zaprojektować ewakuację w miejscu zamieszkania;
 • przeanalizować skutki zagrożeń dla mieszkańców kraju i zaproponować, jak ich uniknąć;
 • przedstawić postępowanie ze znalezionymi materiałami promieniotwórczymi;
 • zaprojektować akcję ratowniczą w miejscu zamieszkania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej;
 • scharakteryzować współczesny terroryzm i jego skutki;
 • przedstawić przykłady panicznych zachowań i podać błędy w ich przezwyciężaniu;
 • scharakteryzować zasady pierwszej pomocy i uzasadnić konieczność stosowania każdej z nich;
 • udzielić pomocy kolegom w szkole w sytuacji wystąpienia urazów;
 • wykonać resuscytację niemowlęcia;
 • scharakteryzować choroby układu kostnego i sposoby zapobiegania im;
 • rozpoznać krwawienie wewnętrzne i udzielić pomocy w przypadku krwotoku wewnętrznego;
 • przedstawić skutki nieumiejętnego udzielenia pomocy w różnych sytuacjach urazowych.