PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

IV etap kształcenia - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

1. Uczeń uczestniczy we wszystkich lekcjach języka polskiego i w różnych jego formach (np. kino, teatr).
2. Systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, posiada podręcznik do nauki przedmiotu.
3. Oceniając wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
. celujący,
. bardzo dobry,
. dobry,
. dostateczny
. dopuszczający,
. niedostateczny.
Podczas oceniania dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków: + i -.
4. Przedmiotem oceny są:
. wiadomości,
. umiejętności,
. aktywność własna na lekcji i praca w grupach,
. zadania domowe,
. prace nadobowiązkowe, udział w konkursie recytatorskim, literacki, poetyckim, ortograficznym,
. zeszyt ucznia.
5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
a) wypowiedzi pisemne:
. kartkówka - niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów,
. sprawdzian/praca klasowa/test - zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem forma pisemnego sprawdzenia wiadomości z zakresu omówionego materiału, np. z zakresu wiedzy o epoce literackiej, z zakresu życia i twórczości pisarza lub poety itp. ,
. dyktando - badające znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, zapowiedziane z trzydniowym wyprzedzeniem,
. pisemne zadania domowe;
b) odpowiedzi ustne na lekcji - z trzech ostatnich omówionych tematów;
c) recytacja krótkiego tekstu;
d) zeszyt przedmiotowy - raz w semestrze.
6. Uczeń ma prawo raz poprawić niekorzystną ocenę:
. z pracy z pracy klasowej, sprawdzianu, testu czy dyktanda w ciągu dwóch tygodni od dnia jej otrzymania,
. z pracy domowej i odpowiedzi ustnej na kolejnych zajęciach.
7. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do kolejnych poprawek.
8. Uczniowi, który zostanie przyłapany na oszukiwaniu (ściąganie z własnej ściągi, telefonu komórkowego, odpisywanie od kolegi, rozmowa z kolegą i inne), praca zostaje odebrana i otrzymuje on ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie jednego tygodnia.
9. Uczeń nieobecny ma na lekcji, w czasie której pozostali piszą zapowiedziany sprawdzian, test lub pracę klasową, jest zobowiązany napisać pracę w terminie dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić (na początku lekcji) nieprzygotowanie do zajęć ( nie dotyczy to prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, testów). Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
11. Prace klasowe, sprawdziany, testy oraz dyktanda zostają sprawdzone i ocenione w ciągu
tygodnia według procentowych proporcji :
98%- 100%- ocena celująca
91%- 97%- ocena bardzo dobra
70%- 90%- ocena dobra
50%- 69%- ocena dostateczna
31%- 49%- ocena dopuszczająca
0%- 30%- ocena niedostateczna
12. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu
14. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego.

 

 
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
TREŚCI NAUCZANIA BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY
.I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. - czyta płynnie tekst z uwzględnieniem znaków przestankowych, akcentów logicznych i uczuciowych,
- rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu,
- przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat),
- rozpoznaje podstawowe cechy gatunkowe tekstu,
- odczytuje sens czytanego tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym,
- dokonuje logicznego streszczenia dłuższego tekstu,
- rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz w języku polityków i dziennikarzy,
- wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,
- korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu,
- rozumie pojęcie stylu; rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy,
- rozpoznaje rodzaje stylizacji językowej i określa jej funkcje.
- czyta płynnie utrwalony tekst, nowy tekst czyta w wolniejszym tempie,
- rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu,
- rozpoznaje rodzaje literackie (epikę, lirykę, dramat),
- rozumie ogólny sens poznawanych utworów,
- dokonuje logicznego streszczenia krótszego tekstu,
- rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz w języku dziennikarzy,
- wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,
- korzysta z biblioteki i czytelni, korzysta z encyklopedii, słowników, leksykonów, poradników oraz Internetu,
- rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy,
- rozróżnia rodzaje stylizacji językowej ( archaizację i dialektyzację).

- poprawnie czyta wielokrotnie utrwalony tekst, nowy tekst czyta wolno, bez uwzględniania znaków przestankowych,
- rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu dzięki pytaniom pomocniczym,
- rozpoznaje rodzaje literackie (epikę, lirykę, dramat) przy pomocy n-la,
- czyta ze zrozumieniem,
- streszcza fragmenty tekstu,
- rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych,
- wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,
- wyszukuje wspólnie z n-lem informacje zawarte w poradnikach, słownikach, czy encyklopedii,
- rozpoznaje przynajmniej dwa style językowe,
- wskazuje przykłady archaizacji w tekście.
- czyta niepoprawnie nawet wielokrotnie utrwalony tekst, sylabizuje wyrazy przed głośnym odczytaniem,
- rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu dzięki pytaniom pomocniczym,
- odróżnia epikę od liryki,
- czyta ze zrozumieniem przynajmniej fragm. tekstu,
- streszcza fragm. tekstu z pomocą n-la,
- rozpoznaje manipulację językową w popularnej reklamie,
- z pomocą n-la wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,
- wyszukuje wspólnie z n-lem informacje zawarte w słownikach i encyklopedii,
- rozpoznaje styl potoczny.
potęg).
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. - określa tematykę i rozpoznaje problematykę utworu,
- wskazuje w utworze artystyczne środki wyrazu i określa ich funkcje,
- rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja),
- wartościuje i ocenia postawy bohaterów,
- wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu ( tytuł, podtytuł, motto, puenta, kompozycja),
- rozpoznaje motywy literackie i omawia ich funkcje w utworze,
- dostrzega w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne.
- określa tematykę utworu,
- dostrzega w utworze artystyczne środki wyrazu,
- rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja),
- ocenia postawy bohaterów,
- wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu ( tytuł, podtytuł, motto, puenta),
- rozpoznaje motywy literackie w omawianych utworach ,
- dostrzega w utworach literackich wartości narodowe i uniwersalne.
- określa tematykę utworu przy niewielkiej pomocy n-la,
- wskazuje artystyczne środki wyrazu z pomocą n-la,
- rozpoznaje w utworze narratora, określa ciąg zdarzeń,
- ocenia postawy bohaterów dzięki pytaniom pomocniczym,
- odczytuje sens analizowanych utworów,
- rozpoznaje podstawowe motywy literackie,
- dostrzega w utworach literackich wartości uniwersalne.
. - określa temat utworu przy pomocy n-la,
- dostrzega w utworze epitet i porównanie,
- rozpoznaje w utworze narratora,
- podejmuje próbę oceny postawy bohaterów ,
- odczytuje sens analizowanych utworów,
- rozpoznaje motyw miłości, matki, ojczyzny oraz pracy w omawianych utworach,
- dostrzega w utworach literackich wartości uniwersalne.
III. Tworzenie wypowiedzi. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym,
- samodzielnie redaguje krótkie oraz dłuższe formy wypowiedzi poznane w gimnazjum ( pisma użytkowe, opowiadanie, opis, charakterystykę, sprawozdanie, streszczenie, rozprawkę)
- bezbłędnie recytuje wiersz zachowując akcenty logiczne i uczuciowe lub wygłasza z pamięci fragmenty tekstów literackich,
- publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź; argumentuje własną wypowiedź, podając przykłady, wyciąga wnioski z dyskusji,
- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych,
- samodzielnie wypełnia wnioski i formularze, odpisy dokumentów, druki.
- wypowiedzi ustne i pisemne ucznia mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe i logiczne,
- samodzielnie redaguje krótkie formy wypowiedzi, dłuższe formy realizuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
- recytuje wiersz z drobnymi potknięciami, nie zachowuje akcentów logicznych i uczuciowych,
- aktywnie uczestniczy w dyskusji, potrafi sformułować kilka wniosków płynących z dyskusji,
- operuje podstawowym słownictwem z określonych kręgów tematycznych,
- przy pomocy n-la wypełnia wnioski i formularze, odpisy dokumentów, druki.
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych uczeń na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań oraz precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa,
- formy wypowiedzi pisemnej realizuje przy pomocy n-la stosując się do zasad ortografii polskiej,
- podczas recytacji wymaga podpowiedzi ze strony n-la,
- bierze udział w dyskusji, nie potrafi sformułować wniosków,
- operuje podstawowym słownictwem tematycznym,
- posługując się wzorem wypełnia wnioski i formularze, odpisy dokumentów, druki.
- podejmuje próbę rozmowy,
- tworzy krótką notatkę oraz pisma użytkowe,
- wykonuje zadania zgodnie z instrukcją,
- błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie,
- recytuje krótki fragment wiersza przy pomocy n-la,
- tworzy wypowiedź komunikatywną,
- posługuje się nieskomplikowanym słownictwem,
- posługując się wzorem przy pomocy n-la wypełnia wnioski i formularze, odpisy dokumentów, druki.
Ocena celująca (6):
Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu nauczania,
- polemizuje, by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów,
- posługuje się bogatym słownictwem, formułuje dojrzałe i wnikliwe wnioski,
- wykorzystuje konteksty kulturowe i historyczne,
- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
- bierze udział i osiąga sukcesy w różnych konkursach: przedmiotowym, literackim, recytatorskim, poetyckim na terenie szkoły i poza nią,
- prezentuje wysoki poziom kultury języka,
- przejawia zainteresowanie sztuką, bierze czynny udział w imprezach artystycznych; interesuje się: filmem, teatrem, malarstwem; potrafi krytycznie wyrażać się o dziełach sztuki, będąc świadomym ich odbiorcą,
- w bardzo interesujący sposób mówi i pisze o własnych zainteresowaniach, przeżyciach; prezentuje własne sądy i przekonania,
- potrafi dokonywać świadomego wyboru, selekcjonuje, syntezuje i przetwarza wiedzę.

Ocena niedostateczna (1):
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej i nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych, nie nosi podręczników.