PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

 1. Przedmiot oceny (zgodnie z programem nauczania dla danej klasy i poziomu edukacyjnego):
  > Wiedza ( ilość i jakość prezentowanych wiadomości)
  > Praca ucznia - aktywność na lekcji i poza szkołą, praca w grupach, pilność i systematyczność
  > Zeszyt ucznia, zadania domowe
  > Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w praktyce życia codziennego, postawa.
 2. Uczeń powinien być przygotowany zawsze z ostatniej lekcji.
 3. Dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji - informuje o tym przed rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów).
 4. Dwa razy w semestrze uczeń może usprawiedliwić brak zadania domowego - informuje o tym przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznie uzupełniać zeszyt ( w ciągu 7 dni ).
 6. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 7. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał w ciągu 2 tygodni.
 8. Sprawdziany i testy są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel zapowiada je najpóźniej na 7 dni przed terminem ich pisania. Przed każdym sprawdzianem, testem będzie przeprowadzona powtórka.
 9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 10. Uczeń ma prawo poprawy oceny negatywnej (ndst.) w ciągu 2 tygodni od chwili uzyskania tej oceny. W sytuacjach losowych nauczyciel może przedłużyć termin. Ocena z poprawy będzie wpisana obok oceny poprawianej. W przypadku poprawiania oceny ze sprawdzianu, testu zakres materiału jest taki sam , jak dla planowanego sprawdzianu. Punktacja przy poprawianiu oceny jest taka sama, jak za pierwszą pracę.
 11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców ( prawnych opiekunów).Uczeń jest informowany na bieżąco o wynikach nauczania. Ocenione prace pisemne są udostępnione rodzicom (prawnym opiekunom) w trakcie zebrań klasowych lub indywidualnych rozmów w szkole.
 12. Uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami.
 13. Uczeń ma prawo do zdobywania plusów za aktywność. Trzy plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobrą.
 14. Ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr.
 15. Oceny szkolne wystawiane są w skali 1-6.
 16. Metody sprawdzania i oceniania:
  > Odpowiedź ustna z ostatniej lekcji
  > Kartkówka: materiał z zakresu trzech ostatnich lekcji
  > Sprawdzian, test po zakończeniu działu; sprawdzany przez nauczyciela do tygodnia
  > Praca domowa, kontrolowana na bieżąco, oceniane są zadania wybrane przez nauczyciela
  > Zeszyt, sprawdzany według możliwości nauczyciela; może być oceniony
  > Aktywność w ciągu całego roku.
 17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin w ciągu roku, zobowiązany jest do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu.

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Klasa I
Dział I Liczby rzeczywiste i działania na nich
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. interpretować liczby naturalne na osi liczbowej
. wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych,
. obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych,
. zapisywać w postaci jednej potęgi: iloczyny potęg o takich samych podstawach, iloczyny oraz ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych),
. obliczać wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych,

. rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,
. zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora),
. porównywać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach oraz porównywać potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach,
. wyłączać czynnik przed znak pierwiastka oraz włączać czynnik pod znak pierwiastka,
. rozkładać liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze,
. ułamki zwykłe o mianownikach innych niż w punkcie 4.9. zapisywać w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora,
. zamieniać potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych,
. mnożyć i dzielić pierwiastki drugiego stopnia,
. rozpoznawać liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności,
. zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamieniać ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe.
. zapisywać liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a.10k, gdzie k jest liczbą całkowitą i 1<=a<10.
. mnożyć i dzielić pierwiastki trzeciego stopnia.
. przedstawiać liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg).
Dział II Oś liczbowa i przedziały liczbowe
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. interpretować liczby całkowite na osi liczbowej, . obliczać wartość bezwzględną, . interpretować liczby wymierne na osi liczbowej; obliczać odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej, . wskazywać na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x>=3, x<5 . posługiwać się pojęciem przedziału liczbowego, zaznaczać przedziały na osi liczbowej.
Dział III Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. zaokrąglać liczby naturalne . szacować wartości wyrażeń arytmetycznych . zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne liczb . obliczać błąd bezwzględny przybliżenia . obliczać błąd względny przybliżenia
Dział IV Obliczenia procentowe
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. przedstawiać część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie, . obliczać procent danej liczby, . obliczać liczbę na podstawie danego jej procentu,
. wykonywać obliczenia związane z VAT, obliczać odsetki dla lokaty rocznej,
. stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. obliczać ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent,
. obliczać podatki.
. wykonywać obliczenia procentowe.
. obliczać zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok).
Dział V Wzory skróconego mnożenia
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. korzystać z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamieniać wzór na formę słowną, . stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisywać proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, . opisywać za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami,
. obliczać wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych,
. redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej
. dodawać i odejmować sumy algebraiczne,
. mnożyć jednomiany, mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnożyć sumy algebraiczne,
. wyznaczać wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych.
. używać wzorów skróconego mnożenia na (a+b)2, (a-b)2
. używać wzoru skróconego mnożenia na a2-b2
Dział VI Równanie i nierówność pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. zapisywać związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
. sprawdzać, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
. rozwiązywać równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, . za pomocą równań rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym . za pomocą równań rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym
. zapisywać związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi.
. rozwiązywać nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
Dział VII Funkcja i jej własności
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. zaznaczać w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych,
. odczytywać współrzędne danych punktów,
. odczytywać z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, . obliczać wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznaczać punkty należące do jej wykresu,
. odczytywać z wykresu funkcji dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero
. obliczać ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu.
. odczytywać z wykresu funkcji miejsca zerowe, przedziały, w których funkcja ma stały znak.
. odczytywać i interpretować informacje przedstawione za pomocą wykresu funkcji
. odczytywać i interpretować informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym),
. odczytywać z wykresu funkcji maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje.
. odczytywać z wykresu funkcji punkty, w których funkcja przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą.
Dział VIII Trygonometria
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. stosować twierdzenie Pitagorasa, . korzystać z własności trójkątów podobnych, . wykorzystywać definicję i wyznaczać wartości funkcji tangens kątów ostrych.
. wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus i cosinus kątów ostrych.
. wykorzystywać definicje i wyznaczać dokładne wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dla kątów 30°, 45° i 60°,
. obliczać dokładną miarę kąta ostrego równego 30°, 45° i 60°.
. korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora),
. obliczać miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną przybliżoną wartość (korzystając z tablic lub kalkulatora).
. stosować proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:
sin2
a+cos2a=1
tga=sina/cosa
Dział IX Funkcja liniowa
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. rysować wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru. . interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej. . odczytywać z wykresu funkcji liniowej miejsce zerowe i przedziały, w których funkcja ma stały znak. . wyznaczać wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie. . wykorzystywać własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym).
Dział X Interpretacja geometryczna układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. sprawdzać, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi, . rozpoznawać równanie prostej,
. rysować prostą o równaniu x =
a, gdzie a należy do R
. rozwiązywać układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi, . wykorzystywać interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. . za pomocą układów równań opisywać i rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym,
Dział XI Funkcja postaci y=a/x
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
  . szkicować wykres funkcji f(x)=a/xdla każdego a, . odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności. . zapisywać związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi, . korzystać ze wzoru i wykresu funkcji y=a/x do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.
Komentarz :

- Ocenę niedostateczna może otrzymać uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o elementarnym stopniu trudności.
- Uczeń - aby uzyskać ocenę dostateczną - musi spełniać wymagania programowe przypisane tej ocenie oraz wymagania odnoszące się do oceny dopuszczającej. Podana wyżej reguła odnosi się także poprzez analogię do wyższych ocen.

 

Klasa II
Dział I Równanie kwadratowe
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. wypisywać współczynniki występujące w równaniach kwadratowych. . określać ilość rozwiązań równań kwadratowych zupełnych.
. rozwiązywać równania kwadratowe niezupełne. . rozwiązywać równania kwadratowe z jedną niewidomą. . za pomocą równań kwadratowych opisywać i rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym z geometrii, fizyki itp.
Dział II Funkcja kwadratowa
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. . szkicować wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru
. interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej,
. interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej (o ile istnieje).
. odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności,
. szkicować wykres funkcji kwadratowej korzystając z wzoru zapisanego w postaci kanonicznej,
. szkicować wykres funkcji kwadratowej z wzoru zapisanego w postaci ogólnej,
. obliczać miejsca zerowe funkcji kwadratowej,
. szkicować wykres funkcji kwadratowej, korzystając z wzoru zapisanego w postaci iloczynowej (o ile istnieje).
. odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności,
. rozwiązywać nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą.
. wyznaczać wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym,
. wykorzystywać własności funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym).
Dział III Figury na płaszczyźnie i obliczenia z zastosowaniem trygonometrii
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. rozpoznawać kąty środkowe . obliczać długość okręgu i łuku okręgu,
. obliczać pole koła, pierścienia, wycinka kołowego
. stosować zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym. . korzystać z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych w trójkątach,
. korzystać z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych w prostokątach
. korzystać z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych w równoległobokach,
. korzystać z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych w trapezach i deltoidach.
Dział IV Proste, płaszczyzny i kąty w przestrzeni
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
  . rozpoznać położenie prostych w przestrzeni. . rozpoznać wzajemne położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. . rozpoznać wzajemne położenie dwóch płaszczyzn w przestrzeni. . rozpoznać kąt dwuścienny i wyznaczać kąt płaski będący jego miarą.
Komentarz :

- Ocenę niedostateczna może otrzymać uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o elementarnym stopniu trudności.
- Uczeń - aby uzyskać ocenę dostateczną - musi spełniać wymagania programowe przypisane tej ocenie oraz wymagania odnoszące się do oceny dopuszczającej. Podana wyżej reguła odnosi się także poprzez analogię do wyższych ocen.

 

Klasa III
Dział I Graniastosłupy
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. rozpoznawać graniastosłupy prawidłowe.
. rozpoznawać siatki graniastosłupów prostych,
. wyznaczać przekroje prostopadłościanu płaszczyzną.
. rozpoznawać w graniastosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi) i obliczać miary tych kątów,
. rozpoznawać w graniastosłupach kąty między odcinkami i płaszczyznami (np. między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami) i obliczać miary tych kątów,
. rozpoznawać w graniastosłupach kąty między ścianami i obliczać ich miary.
. stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków i miar kątów,
. stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków i pól powierzchni.
. stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości graniastosłupów.
Dział II Ostrosłupy
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. rozpoznawać w ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi),
. rozpoznawać w ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami).
. rozpoznawać w ostrosłupach kąty między ścianami. . rozpoznawać w ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), obliczać miary tych kątów,
. rozpoznawać w ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), obliczać miary tych kątów.
.stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków i miar kątów. .stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości ostrosłupów.
Dział III Walec i stożek
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
.rozpoznawać w walcach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami. . rozpoznawać w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stożka, kąt między tworzącą a podstawą). . rozpoznawać w walcach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami, obliczać miary tych kątów,
. rozpoznawać w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stożka, kąt między tworzącą a podstawą), obliczać miary tych kątów,
.stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości walca,
. odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości stożka.
. stosować trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości walca i stożka.
Dział IV Elementy statystyki opisowej
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń potrafi: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń potrafi: Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi:
. wyszukiwać, selekcjonować i porządkować informacje z dostępnych źródeł. . przedstawiać dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego. . odczytywać i interpretować dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel. . obliczać medianę (także w przypadku danych pogrupowanych). . obliczać średnią arytmetyczną i średnią ważoną (także w przypadku danych pogrupowanych).
Komentarz :

- Ocenę niedostateczna może otrzymać uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o elementarnym stopniu trudności.
- Uczeń - aby uzyskać ocenę dostateczną - musi spełniać wymagania programowe przypisane tej ocenie oraz wymagania odnoszące się do oceny dopuszczającej. Podana wyżej reguła odnosi się także poprzez analogię do wyższych ocen.