Przedmiotowy system oceniania- podstawy przedsiębiorczości

 1. Ocena wystawiana przez nauczyciela powinna odzwierciedlać:
  - stan wiedzy ucznia,
  - umiejętności zastosowania poznanych wiadomości,
  - zaangażowanie w pracę na lekcji,
  - zeszyt ucznia,
  - postępy w nauce.

 2. Uczeń powinien być przygotowany zawsze z trzech ostatnich lekcji.

 3. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji - informuje o tym przed rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów/ testów.

 4. Po chorobie uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał w ciągu 7 dni.

 5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń jest na bieżąco informowany o wynikach nauczania.

 6. Formy odpytywania sprawdzające systematyczność pracy ucznia (odpowiedzi i kartkówki) obowiązują z trzech ostatnich lekcji i nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi.

 7. Uczeń jest oceniany systematycznie.

 8. Uczeń ma prawo do zdobywania plusów za aktywność. Trzy plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobrą. Uczeń może otrzymywać minusy. Trzy minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną.

 9. Metody sprawdzania i oceniania
  - odpowiedź ustna
  - kartkówka - maksymalnie trzy jednostki tematyczne
  - sprawdzian, test
  - przeprowadza się po zakończeniu działu lub działów programowych,
  - powinien być zapowiedziany co najmniej tydzień przed terminem jego przeprowadzenia,
  - w przypadku nie uczestnictwa w pisemnym sprawdzianie/teście uczeń ma obowiązek w okresie dwóch tygodni od daty przeprowadzenia , poddać się tej formie sprawdzenia osiągnięć; nie poddanie się tej formie sprawdzenia osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej,
  - uczeń ma prawo do poprawienia oceny negatywnej w ciągu dwóch tygodni, ocena z poprawy będzie wpisana obok oceny poprawianej,
  - termin podania wyników sprawdziany/testu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia.
  - praca domowa - kontrolowana na bieżąco,
  - zeszyt - sprawdzany według możliwości nauczyciela,
  - aktywność - w ciągu całego semestru,

 10. Wiedza i umiejętności ucznia są oceniane na podstawie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; prace pisemne są oceniane według następującej skali:
  98%- 100%- ocena celująca
  91%- 97%- ocena bardzo dobra
  70%- 90%- ocena dobra
  50%- 69%- ocena dostateczna
  31%- 49%- ocena dopuszczająca
  0%- 30%- ocena niedostateczna

 11. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną za pierwszy semestr do 31 marca. W przypadku gdy uczeń nie poprawi pierwszego semestru, ocena końcowo roczna równa jest ocenie niedostatecznej.

 12. W razie trudności uczeń ma prawo otrzymać od nauczyciela wskazówki i pomoc w nauce.

 13. W sytuacjach losowych uczeń ma prawo do nadrobienia zaległości w przerabianym materiale po uzgodnieniu z nauczycielem form jego sprawdzania.

 14. Po rozpoczęciu roku szkolnego na lekcji organizacyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania,

 15. Uczeń, który ma promocję warunkową jest zobowiązany nadrobić zaległości w następnej klasie, jeżeli tego nie zrobi nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną na koniec następnej klasy.

 16. Udział w zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na ocenę z przedmiotu.

 17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin w ciągu roku, zobowiązany jest do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu.

Wymagania programowe na poszczególne oceny
KLASA II
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę celującą.
Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości . wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość
. definiuje osobowość
. wymienia cechy osoby przedsiębiorczej . analizuje mocne i słabe strony własnej osobowości, odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej . rozróżnia i charakteryzuje typy osobowości  
2. Role społeczne i rodzaje zachowań . definiuje pojęcie "rola społeczna"
. definiuje pojęcie "rola organizacyjna"
. rozpoznaje podstawowe rodzaje zachowań, w tym zachowania asertywne, podaje przyczyny i konsekwencje poszczególnych rodzajów zachowań
. rozróżnia i charakteryzuje role przypisane i osiągane
. wyjaśnia, czym są napięcie ról oraz konflikt ról i podaje przykłady wystąpienia tych sytuacji
. omawia poszczególne rodzaje zachowań w kontekście osoby przedsiębiorczej
. rozróżnia i charakteryzuje własne role społeczne i typowe dla nich zachowania
. wykazuje potrzebę przyjmowania postawy asertywnej w określonych sytuacjach . rozróżnia i charakteryzuje typowe role organizacyjne
. wskazuje przykłady postawy konformistycznej i nonkonformistycznej
3. Komunikacja społeczna . wyjaśnia znaczenie terminów: "komunikacja społeczna", "komunikacja interpersonalna", "komunikacja werbalna", "komunikacja niewerbalna"
. wyjaśnia, czym jest komunikowanie się, i omawia przebieg tego procesu, charakteryzując poszczególne jego elementy
. wyjaśnia znaczenie komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym
. rozróżnia i charakteryzuje wybrane elementy mowy ciała
. wyjaśnia, czym są bariery komunikacyjne, i podaje ich przykłady
. wymienia i charakteryzuje elementy skutecznej komunikacji
. definiuje pojęcie "empatia"
. stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
. wymienia i rozróżnia poziomy komunikowania
4. Podejmowanie decyzji . wyjaśnia znaczenie terminów: "decyzja", "decydent", "problem decyzyjny" . rozróżnia i charakteryzuje fazy procesu decyzyjnego
. wymienia i charakteryzuje bariery w podejmowaniu decyzji
. omawia wady oraz zalety decyzji indywidualnych i zbiorowych
. wymienia i omawia zasady podejmowania racjonalnych decyzji
. wyjaśnia, czym jest racjonalność decyzji
. charakteryzuje rodzaje decyzji . wykazuje wpływ luki informacyjnej na jakość podjętej decyzji
. charakteryzuje decyzje racjonalne metodologicznie oraz rzeczowo
5. Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje . wyjaśnia znaczenie terminów: "konflikt", "negocjacje", "mediacje", "arbitraż"
. wymienia cechy i umiejętności przydatne w czasie negocjacji
. wymienia i charakteryzuje wybrane metody rozwiązywania konfliktów
. wymienia zalety mediacji i arbitrażu
. wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami negocjacji
. rozróżnia i charakteryzuje rodzaje konfliktów ze względu na podmiot i przedmiot konfliktu
. identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji
. podaje różnicę między technikami manipulacyjnymi a technikami negocjacyjnymi
. podaje przykłady technik manipulacyjnych stosowanych podczas negocjacji
. wymienia i omawia zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
6. Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki . definiuje pojęcia: "gospodarka rynkowa", "mechanizm rynkowy", "popyt", "podaż", "plan Balcerowicza"
. wymienia filary gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej
. podaje najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową
. wymienia główne podmioty gospodarki rynkowej
. omawia proces transformacji polskiej gospodarki
. wyjaśnia, na czym polegał plan Balcerowicza
. przedstawia argumenty świadczące o nieefektywności gospodarki centralnie sterowanej . charakteryzuje działania składające się na proces transformacji gospodarczej w Polsce
7. Rynek w gospodarce . wyjaśnia znaczenie terminu "rynek"
. wymienia funkcje rynku
. klasyfikuje rynek wg przedmiotu wymiany
. podaje różnice między rynkiem producenta a rynkiem konsumenta . wymienia i charakteryzuje główne modele struktur rynkowych (monopol, oligopol, konkurencję monopolistyczną, konkurencję doskonałą) . określa rodzaje rynków występujących w najbliższym otoczeniu . wykazuje potrzebę wspierania konkurencji i walki z monopolem
8. Popyt, podaż i cena . wyjaśnia znaczenie terminów: "popyt", "podaż", "cena", "dobra komplementarne", "dobra substytucyjne", "cena równowagi rynkowej", "punkt równowagi rynkowej"
. definiuje prawo popytu
. definiuje prawo podaży
. wymienia i charakteryzuje pozacenowe czynniki kształtujące popyt
. wymienia i charakteryzuje pozacenowe czynniki kształtujące podaż
. wskazuje zależność między cenami dóbr komplementarnych i dóbr substytucyjnych a wielkością popytu
. analizuje na przykładzie przebieg krzywej podaży i krzywej popytu
. wyjaśnia zjawiska nadwyżki rynkowej i niedoboru rynkowego
. wyznacza na prostych przykładach punkt równowagi rynkowej
. wyjaśnia zjawisko elastyczności cenowej popytu
9. Gospodarstwa domowe . definiuje pojęcia: "gospodarstwo domowe", "budżet domowy", "deficyt budżetowy" . wymienia i charakteryzuje główne źródła dochodów gospodarstw domowych . wymienia i charakteryzuje główne rodzaje wydatków gospodarstw domowych: konsumpcyjne i inwestycyjne (z podziałem na stałe i zmienne)
. ocenia strukturę wydatków własnej rodziny
. tworzy budżet domowy swojej rodziny, a następnie zarządza nim . proponuje działania mające na celu zniwelowanie deficytu w budżecie domowym
10. Konsument, czyli "król rynku" . wyjaśnia znaczenie terminów: "konsument", "gwarancja", "reklamacja", "zakupy na odległość", "rękojmia" . wymienia i charakteryzuje podstawowe prawa konsumenta
. wymienia instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów oraz określa ich cele i zadania
. podaje różnice między reklamacją a gwarancją
. wyróżnia prawa przysługujące konsumentom w wypadku zakupów na odległość
. przedstawia prawa konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową
. przedstawia zasady składania reklamacji w wypadku niezgodności towaru z umową
. przedstawia drogę egzekwowania własnych praw przez konsumenta
. wymienia akty prawne dotyczące ochrony praw konsumenta
. wyjaśnia, na czym polega zjawisko zmowy cenowej
11. Rola państwa w gospodarce . wyjaśnia znaczenie terminów: "interwencjonizm państwowy", "dobra publiczne"
. wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: "polityka makroekonomiczna" i "polityka mikroekonomiczna"
. wymienia, rozróżnia i charakteryzuje funkcje ekonomiczne państwa . wymienia i charakteryzuje narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę
. określa przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę
. określa cele polityki gospodarczej, a w jej ramach - polityki fiskalnej i polityki monetarnej
. przedstawia argumenty za i przeciw ingerencji państwa w gospodarkę
12. Wzrost i rozwój gospodarczy państwa . wyjaśnia znaczenie terminów: "wzrost gospodarczy", "rozwój gospodarczy", "siła nabywcza waluty", "cykl koniunkturalny"
. rozróżnia i opisuje wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego
. wymienia fazy cyklu koniunkturalnego
. wyjaśnia przyczyny różnic między nominalnym a realnym PKB
. charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce
. omawia przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego
. porównuje wartości wybranych wskaźników wzrostu i rozwoju gospodarczego dla Polski z wartościami tych wskaźników dla innych państw
. formułuje wnioski o poziomie rozwoju gospodarczego państwa
na podstawie analizy odpowiednich wskaźników ekonomicznych
. interpretuje wysokość i przyrost PKB
. klasyfikuje państwa na podstawie wartości wskaźnika rozwoju społecznego (HDI)
. wyjaśnia, dlaczego wskaźnik PKB ma ograniczone znaczenie przy porównywaniu jakości życia obywateli różnych państw
. określa, na podstawie analizy wskaźników aktywności gospodarczej, fazę cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się polska gospodarka
13. Budżet państwa . wyjaśnia znaczenie terminów: "budżet państwa", "podatek", "dług publiczny" . wymienia główne źródła dochodów państwa
. wymienia główne wydatki budżetu państwa
. wymienia, rozróżnia i charakteryzuje funkcje budżetu państwa . wymienia, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe zasady budżetowe . ocenia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę
. formułuje wnioski na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących wartości deficytu budżetowego i długu publicznego państwa w relacji do PKB
PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
14. Pieniądz . wyjaśnia znaczenie terminów: "pieniądz", "siła nabywcza", "inflacja", "stopa inflacji"
. omawia ewaluację pieniądza
. wymienia, rozróżnia i charakteryzuje formy pieniądza
. wymienia i charakteryzuje właściwości pieniądza
. identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji
. wymienia i charakteryzuje funkcje pieniądza
. wymienia i charakteryzuje właściwości pieniądza
. omawia skutki inflacji
. przedstawia sposoby przeciwdziałania inflacji
. objaśnia obieg pieniądza w gospodarce . omawia przyczyny zmian wartości pieniądza (siły nabywczej)
. omawia poziom inflacji w Polsce w latach 1989-2010 oraz podaje jej przyczyny i działania, w których wyniku nastąpiło osłabienie dynamiki procesów inflacyjnych
15. Banki . wyjaśnia znaczenie terminów: "bank", "system bankowy"
. wymienia elementy systemu bankowego w Polsce
. wymienia i charakteryzuje funkcje banku centralnego
. rozróżnia rodzaje banków ze względu na dominującą działalność
. wyjaśnia różnice między bankami komercyjnymi a bankami spółdzielczymi
. wyjaśnia rolę banku centralnego w gospodarce
. wymienia i charakteryzuje podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP
. określa znaczenie Rady Polityki Pieniężnej w kształtowaniu polityki pieniężnej NBP
. wyjaśnia, na czym polega polityka pieniężna banku centralnego
. identyfikuje rodzaje polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP
. wykazuje zależność między zmianą stóp procentowych wprowadzoną przez NBP a oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym i przedsiębiorcom
. wyjaśnia rolę banków w gospodarce
. podaje podstawowe różnice między bankami komercyjnymi a SKOK-ami
16. Rachunki bankowe . wymienia podstawowe rodzaje usług bankowych
. rozróżnia rodzaje kont osobistych
. wyjaśnia znaczenie terminów: "limit debetowy", "kapitalizacja odsetek", "karta płatnicza"
. wyjaśnia zasady funkcjonowania lokat bankowych, wymienia i charakteryzuje ich rodzaje
. identyfikuje rodzaje kart płatniczych
. omawia zasady rozsądnego korzystania z karty kredytowej
. wyjaśnia zasady wyboru najlepszej lokaty bankowej
. wyjaśnia różnice między stałym a zmiennym oprocentowaniem lokat bankowych
. oblicza należne odsetki od lokat bankowych z uwzględnieniem różnego oprocentowania i kapitalizacji
. porównuje oferty wybranych usług bankowych
. wykazuje zależność między częstotliwością kapitalizacji odsetek a wielkością należnych odsetek od lokaty bankowej
17. Kredyty . wyjaśnia znaczenie terminów: "kredyt", "kredyt konsumencki", "rzeczywista roczna stopa oprocentowania", "pożyczka", "zastaw hipoteczny", "spread walutowy", "zdolność kredytowa"
. podaje różnice między kredytem a pożyczką
. identyfikuje rodzaje kredytów wg różnych kryteriów (okresu kredytowania, waluty kredytu, przeznaczenia kredytu)
. omawia podstawowe prawa przysługujące kredytobiorcy w wypadku umowy kredytu konsumenckiego
. wymienia i omawia kryteria wyboru najlepszego kredytu
. wymienia najważniejsze kryteria oceny zdolności kredytowej stosowane przez banki
. oblicza należne odsetki od zaciągniętego kredytu
. ocenia możliwość spłaty
zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie
. wskazuje rolę Biura Informacji Kredytowej (BIK) w procesie przyznawania kredytów
18. Pozabankowe formy inwestowania . wyjaśnia znaczenie terminów: "inwestowanie", "instrument finansowy", "papiery wartościowe", "obligacje", "bony skarbowe", "weksle", "akcje", "fundusz inwestycyjny"
. identyfikuje rodzaje inwestycji wg różnych kryteriów (przedmiotu inwestycji, podmiotu inwestowania)
. rozróżnia i charakteryzuje inwestycje rzeczowe i finansowe
. wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami papierów wartościowych
. rozróżnia formy inwestowania kapitału
. wymienia i charakteryzuje kryteria wyboru formy inwestycji
. wymienia rodzaje obligacji ze względu na emitenta
. wyjaśnia, czym są fundusze inwestycyjne
. wyjaśnia pojęcie "emisja akcji" i zna zasady emisji
. określa rodzaje akcji ze względu na sposób przenoszenia własności oraz wg uprawnień właścicieli akcji
. wymienia i charakteryzuje rodzaje funduszy inwestycyjnych, uwzględniając potencjalne zyski roczne oraz ryzyko wystąpienia strat
. oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie
. dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania
. wymienia typy obligacji skarbowych w Polsce
. rozróżnia ceny akcji (nominalną, emisyjną oraz rynkową)
. wyjaśnia pojęcia: "jednostka uczestnictwa", "certyfikat inwestycyjny"
. wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce odgrywają fundusze inwestycyjne
19. Giełda . definiuje pojęcie "giełda" oraz charakteryzuje jej rodzaje
. wyjaśnia znaczenie terminów: "makler", "indeks giełdowy", "ceduła giełdowa", "hossa", "bessa"
. wymienia i charakteryzuje instytucje rynku kapitałowego w Polsce
. wymienia i omawia rynki giełdowe na GPW
. wymienia podstawowe indeksy na GPW
. określa miejsce GPW w systemie rynku kapitałowego
. wyjaśnia mechanizm funkcjonowania GPW
. omawia systemy notowań na GPW
. wyjaśnia znaczenie podstawowych wskaźników giełdowych w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie
. analizuje tabele z informacjami giełdowymi
. omawia działania podejmowane przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie
. omawia rolę giełdy w gospodarce
. przedstawia rys historyczny GPW
. określa miejsce GPW na europejskim rynku kapitałowym
KLASA III
PODATKI I UBEZPIECZENIA
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
20. Podatki . definiuje pojęcie "podatek"
. wyjaśnia znaczenie terminów: "zdolność prawna", "osobowość prawna", "podatnik", "obowiązek podatkowy", "przedmiot opodatkowania", "stawka podatkowa", "podstawa opodatkowania"
. argumentuje konieczność płacenia podatków
. wymienia i charakteryzuje funkcje podatków
. identyfikuje rodzaje podatków wg różnych kryteriów
. wymienia i omawia rodzaje podatków
. charakteryzuje podatki progresywne, proporcjonalne i regresywne
. omawia klasyczne zasady podatkowe A. Smitha
. omawia rolę podatku VAT w polskim systemie podatkowym
. ocenia system podatkowy w Polsce
. przedstawia argumenty za i przeciw wprowadzeniu podatku liniowego
. wyjaśnia znaczenie terminu "Dzień Wolności Podatkowej"
. porównuje stopień obciążenia podatkami obywatela w różnych krajach
21. Roczne rozliczenie podatku dochodowego . wyjaśnia znaczenie terminów: "obowiązek podatkowy", "dochód", "przychód", "koszty uzyskania przychodu", "kwota wolna od podatku", "ulga podatkowa", "zaliczka na podatek dochodowy", "płatnik podatku" . wymienia ulgi podatkowe obowiązujące w Polsce
. wymienia rodzaje formularzy podatkowych
. omawia sposoby obliczania podatku wg różnych stawek podatkowych
. omawia zasady wspólnego opodatkowania
. dobiera odpowiedni formularz podatkowy do źródeł przychodu oraz sposobu jego opodatkowania . analizuje strukturę dochodów podatników PIT w Polsce i jej zmiany w określonych latach
22. Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe? . wymienia sposoby złożenia zeznania podatkowego . wyjaśnia znaczenie terminu "Urzędowe Poświadczenie Odbioru" (UPO) . omawia zasady wspólnego opodatkowania . wypełnia roczne zeznanie podatkowe na podstawie przykładowych danych  
23. Ubezpieczenia . wyjaśnia, czym jest ubezpieczenie
. wyjaśnia znaczenie terminów: "ubezpieczyciel", "ubezpieczający", "ubezpieczony", "system zabezpieczenia społecznego", "ubezpieczenia publiczne", "ubezpieczenia prywatne", "polisa ubezpieczeniowa", "karencja"
. wymienia podstawowe obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela
. wymienia filary systemu emerytalnego w Polsce
. wymienia i charakteryzuje rodzaje ubezpieczeń wg różnych kryteriów (przedmiotu ubezpieczenia, stopnia swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczenia)
. charakteryzuje poszczególne filary systemu emerytalnego w Polsce
. wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury
. wyjaśnia, jaką rolę w gospodarce odgrywają fundusze emerytalne
. omawia rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w polskim systemie ubezpieczeń
. podaje różnice między redystrybutywnym a kapitałowym modelem ubezpieczeń społecznych
PRZEDSIĘBIORSTWO
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
24. Cele i rodzaje działalności gospodarczej . wymienia i charakteryzuje ekonomiczne cele gospodarowania
. wymienia i charakteryzuje społeczne cele gospodarowania
. wymienia i omawia czynniki produkcji
. wymienia i charakteryzuje rodzaje działalności gospodarczej
podaje przykłady działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu . określa rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007  
25. Klasyfikacja przedsiębiorstw . wyjaśnia, kim jest przedsiębiorca
. wyjaśnia znaczenie terminów: "zdolność prawna", "osobowość prawna"
. omawia klasyfikację wielkościową przedsiębiorstw
. wymienia i charakteryzuje formy własności przedsiębiorstw
. wymienia i charakteryzuje formy organizacyjno-
-prawne przedsiębiorstw
. klasyfikuje rodzaje spółek
. omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki
. określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki
. wymienia i charakteryzuje formy związków spółek (korporacje, monopole, holdingi, koncerny)
26. Zakładanie firmy . definiuje pojęcia "makrootoczenie przedsiębiorstwa", "mikrootoczenie przedsiębiorstwa" . wymienia i charakteryzuje etapy zakładania własnej działalności gospodarczej
. wskazuje najczęstsze przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstwa
. wymienia i omawia czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa . dostosowuje formę organizacyjno-prawną do profilu działalności przedsiębiorstwa . wypełnia zintegrowany wniosek CEIDG-1
27. Biznesplan . wyjaśnia, czym jest biznesplan
. wymienia i omawia zasady sporządzania biznesplanu
. wyjaśnia pojęcia: "analiza rynku", "rynek potencjalny"
. wymienia i charakteryzuje elementy biznesplanu
. uzasadnia przydatność sporządzania biznesplanu niezależnie od etapów rozwoju przedsiębiorstwa
. wyjaśnia, na czym polega analiza strategiczna SWOT
. sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie  
28. Zarządzanie przedsiębiorstwem . definiuje terminy: "styl kierowania", "motywowanie", "efekt synergii"
. wymienia i omawia zasady pracy zespołowej
. wymienia i omawia zasady organizacji pracy w firmie
. wymienia cechy dobrego kierownika (lidera zespołu)
. wymienia i charakteryzuje elementy procesu zarządzania oraz jego przebieg
. wymienia różne style zarządzania i wyjaśnia, na czym one polegają
. wymienia i omawia cechy dobrego wykonawcy
. dowodzi skuteczności łączenia różnych sposobów motywowania podwładnych . ocenia zastosowanie różnych stylów kierowania w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i przedmiotu działalności
29. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa . definiuje pojęcia: "majątek trwały", "majątek obrotowy", "aktywa przedsiębiorstwa", "pasywa przedsiębiorstwa", "bilans", "amortyzacja", "rachunek zysków i strat", "próg rentowności", "koszt całkowity", "całkowity koszt jednostkowy" . wymienia i charakteryzuje podstawowe składniki bilansu . podaje przykłady kosztów stałych oraz zmiennych przedsiębiorstwa . analizuje przykładowy wynik finansowy przedsiębiorstwa
. wyznacza na prostych przykładach próg rentowności
. omawia procedurę likwidacji działalności gospodarczej
30. Księgowość przedsiębiorstwa . definiuje pojęcie "rachunkowość firmy"
. wymienia podstawowe zasady księgowości
. klasyfikuje i opisuje dowody księgowe
. wymienia i omawia funkcje rachunkowości
. wymienia podstawowe dokumenty księgowe firmy
. uzasadnia konieczność prowadzenia rachunkowości w firmie
. podaje różnice między księgowością pełną a księgowością uproszczoną
. wymienia i omawia wady oraz zalety poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorstwa podatkiem dochodowym
. uzupełnia fakturę VAT na podstawie dostarczonych danych
. wyjaśnia znaczenie terminu "kreatywna księgowość" oraz omawia przyczyny i konsekwencje tego zjawiska
31. Marketing . wyjaśnia, czym jest marketing, oraz wymienia jego cele
. wymienia rodzaje mediów reklamowych
. wyjaśnia, czym jest promocja, oraz charakteryzuje jej narzędzia
. wyjaśnia, czym jest reklama, oraz omawia cele działań reklamowych
. wyjaśnia znaczenie terminu "marketing mix" oraz charakteryzuje jego elementy
. wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów
. odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych . omawia zjawisko kreowania marki firmy, uwzględniając znaczenie barw firmowych

32. Etyka w pracy i w biznesie

. wyjaśnia znaczenie terminu "etyka zawodowa"
. definiuje pojęcie "mobbing"
. wyjaśnia pojęcie "korupcja"
. rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w wypadku pracodawcy i pracownika
. wymienia działania etyczne i nieetyczne w biznesie
. wymienia przejawy mobbingu, jego skutki oraz sposoby przeciwdziałania mobbingowi
. identyfikuje rodzaje korupcji
. charakteryzuje reguły moralne i normy prawne jako elementy etycznego postępowania
. wymienia zasady etycznego pracownika - kodeks etyczny
. wymienia przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania korupcji
. wymienia, rozróżnia oraz charakteryzuje podstawowe wartości etyczne w biznesie
. analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która - działając zgodnie z zasadami etyki - odniosła w życiu zawodowym sukces
. dowodzi negatywnego wpływu szarej strefy na gospodarkę
. analizuje przykładowy kodeks etyki zawodowej danej profesji (np. nauczyciela)
PRACA
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
33. Rynek pracy . definiuje pojęcia: "praca", "humanizacja pracy", "aktywność zawodowa", "współczynnik aktywności zawodowej", "bezrobocie"
. wyjaśnia, czym jest rynek pracy, i wymienia jego uczestników
. przedstawia pracę jako wartość
. wymienia i omawia bodźce skłaniające człowieka do podejmowania pracy
. wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka
. omawia skutki nadmiernego popytu na rynku pracy
. wymienia i charakteryzuje przyczyny oraz konsekwencje zjawiska nierównowagi na rynku pracy
. analizuje popyt na pracę i podaż pracy, uwzględniając czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży pracy . oblicza na prostych przykładach współczynnik aktywności zawodowej
34. Poszukiwanie pracy . wyjaśnia, czym jest aktywne poszukiwanie pracy
. wyjaśnia, jak rozpoznać własne predyspozycje i możliwości zawodowe
. wymienia i omawia sposoby poszukiwania pracy
. wymienia zasady pisania CV i listu motywacyjnego
. wymienia najczęstsze błędy w CV i listach motywacyjnych
. wyjaśnia, na czym polega rozpoznanie rynku pracy (uwzględniające zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz najczęstsze oczekiwania pracodawców)
. wymienia kompetencje miękkie, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy
. uzasadnia konieczność jednoczesnego korzystania z kilku metod szukania pracy
. odróżnia wiarygodne oferty pracy
. wymienia i omawia elementy dokumentów aplikacyjnych (uwzględniając Europass)
. analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
. wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje
. tworzy dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy
. wypełnia formularz Europass CV w języku polskim
35. Rozmowa kwalifikacyjna . wymienia etapy procesu rekrutacji pracowników
. wyjaśnia znaczenie terminu "rozmowa kwalifikacyjna"
. wyjaśnia znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji
. wymienia zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
. wymienia zasady dobrego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej
. analizuje najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
. stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
. uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej w warunkach symulowanych
 
36. Zatrudnienie . wyjaśnia znaczenie terminów: "kodeks pracy", "stosunek pracy", "świadectwo pracy", "płaca"
. wymienia rodzaje umów o pracę
. wymienia umowy cywilnoprawne (umowę-
-zlecenie i umowę o dzieło)
. wymienia i omawia funkcje płacy
. wymienia instytucje w Polsce stojące na straży praw pracowniczych
. wyjaśnia znaczenie Kodeksu pracy jako podstawowego aktu prawnego regulującego prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
. wymienia formy rozwiązania umowy o pracę
. wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika (w tym pracownika młodocianego) oraz pracodawcy
. wymienia i charakteryzuje rodzaje płacy (minimalna, netto, brutto)
. wymienia i charakteryzuje rodzaje systemów płac
. wymienia i omawia podstawowe zasady prawa pracy
. analizuje formy wynagrodzenia wynikające z systemu płac, a następnie wskazuje wady i zalety każdej z nich z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy
. analizuje i interpretuje szczegółowe zapisy prawa pracy
. analizuje formy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a następnie wskazuje podstawowe cechy odróżniające je od umowy o pracę
. analizuje poszczególne rodzaje umów o pracę, a następnie wskazuje ich wady i zalety z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy
. oblicza płacę netto
. stosuje odpowiednie przepisy Kodeksu pracy w zależności od sytuacji problemowej
37. Bezrobocie . wyjaśnia pojęcia: "bezrobocie", "stopa bezrobocia", "osoba bezrobotna", "BAEL" . wymienia warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać status bezrobotnego
. charakteryzuje rodzaje bezrobocia
. identyfikuje rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę i formę występowania
. wymienia negatywne i pozytywne skutki bezrobocia
. wymienia i omawia sposoby walki z bezrobociem (pasywne i aktywne)
. uzasadnia potrzebę aktywnej i efektywnej walki z bezrobociem
. oblicza stopę bezrobocia
. analizuje dane statystyczne dotyczące wielkości i struktury bezrobocia w Polsce
. formułuje wnioski na temat bezrobocia w województwie, w którym mieszka
. proponuje działania mające na celu ograniczenie bezrobocia w miejscu zamieszkania
38. Sytuacja na rynku pracy w UE . wymienia swobody wspólnego rynku i charakteryzuje swobodę przepływu osób . analizuje stopę bezrobocia wg BAEL w krajach UE i wyciąga wnioski
. podaje nazwy krajów UE o najwyższym poziomie bezrobocia
. wymienia przyczyny migracji zarobkowych Polaków
. podaje nazwy państw będących głównym celem emigracji zarobkowej Polaków
. omawia zróżnicowanie warunków pracy i życia w UE (uwzględniając stopę bezrobocia i przeciętne roczne dochody)
. omawia znaczenie gwarancji jednakowych praw w krajach UE
. analizuje możliwości zatrudnienia w krajach UE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
39. Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą . wyjaśnia znaczenie terminów: "handel zagraniczny", "eksport", "import", "bilans handlu zagranicznego"
. wymienia bariery ograniczające handel zagraniczny
. określa zakres współpracy międzynarodowej
. wymienia nazwy państw o największym udziale w handlu zagranicznym (eksporcie i imporcie)
. omawia znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce oraz wymienia korzyści wynikające z wymiany handlowej
. podaje przykłady polskich "hitów eksportowych"
. wymienia głównych partnerów handlowych Polski oraz omawia strukturę handlu zagranicznego i jego znaczenie dla naszego kraju
. analizuje wpływ kursu walut na handel zagraniczny i gospodarkę
. wyjaśnia zjawisko protekcjonizmu państwowego
40. Procesy globalizacji . wyjaśnia pojęcie "globalizacja"
. wyjaśnia znaczenie terminu "antyglobalista"
. wymienia i charakteryzuje płaszczyzny globalizacji
. wymienia główne centra gospodarcze i finansowe świata
. omawia rolę globalnych korporacji w rozwoju globalizacji
. wymienia i omawia korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji
. wymienia i charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki globalizacji na poszczególnych jej płaszczyznach
. wyjaśnia pojęcia: "bezpośrednia inwestycja zagraniczna", "inwestycje green-field"
. ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę Polski
. podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji
. wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski
. podaje różnicę między antyglobalistami a alterglobalistami