Przedmiotowy System Oceniania z Religii

1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności:
- odpowiedzi pisemne (kartkówki)
- odpowiedzi ustne
- aktywne uczestnictwo w zajęciach, współpraca w grupie
- zadania domowe
- aktywność pozalekcyjna, udział w konkursach, prace dodatkowe
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen.
4. Krótkie kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji.
5. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
6. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości szkolne w terminie 7 dni od momentu powrotu do szkoły.
7. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
8. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje "-" (3 minusy to ocena niedostateczna). Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić na następną lekcję.
9. Za brak zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje "-" (3 minusy to ocena niedostateczna).
10. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje "+" (4 plusy to ocena bardzo dobra)
11. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach w ciągu 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia następnego semestru.
12. Ocenia semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia podczas trwania semestru.
13. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych przez ucznia na zakończenie I i II semestru.

Wymagania na poszczególne oceny
Celujący:
Wiadomości Umiejętności Postawa
- uczeń opanował w pełni wiedzę i umiejętności przewidziane przez program nauczania religii
- potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje uzdolnienia
- bierze udział w konkursach i jasełkach, uczestniczy w rekolekcjach
- posiada starannie i systematycznie prowadzony zeszyt
- zadania domowe są zawsze odrabiane na czas
- aktywny na lekcji
- postrzega wartości, które prowadzą do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego
- potrafi walczyć ze złem w życiu codziennym
- wykazuje szacunek dla stanu kapłańskiego, rodziców, nauczycieli i kolegów
- podczas modlitwy przyjmuje właściwą postawę ciała i jest skupiony
- nie przeszkadza innym w pracy
- stanowi wzór dla rówieśników
Bardzo dobry
Wiadomości Umiejętności Postawa
- uczeń nie opanował w pełni zakresu wiedzy i umiejętności, jednak braki te są niewielkie i nie dotyczą podstawowych zagadnień - posiada starannie i systematycznie prowadzony zeszyt
- zadania domowe są zawsze odrobione na czas
- jest aktywny na lekcji
- potrafi walczyć ze złem
- wykazuje szacunek dla stanu kapłańskiego, rodziców, nauczycieli i kolegów
- podczas modlitwy przyjmuje właściwą postawę ciała i jest skupiony
Dobry
Wiadomości Umiejętności Postawa
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym
- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
- zeszyt prowadzony jest starannie i systematycznie, zdarzy się nie odrobić na czas zadania domowego
- śledzi uważnie tok lekcji podejmując działanie związane ze zleconymi zadaniami
- często zgłasza się do odpowiedzi
- stara się przyswajać wartości i nimi żyje - stara się dostrzec potrzeby bliźniego, w razie konieczności udziela pomocy
- wykazuje szacunek dla stanu kapłańskiego, rodziców, nauczycieli i kolegów
- podczas modlitwy zawsze przyjmuje właściwą postawę i jest skupiony na rozmowie z Bogiem
- rzadko zdarza mu się swoim zachowaniem zakłócić tok lekcji
- dba o dobrą atmosferę w klasie
Dostateczny
Wiadomości Umiejętności Postawa
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym
- wykonuje typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności

- zeszyt nie jest prowadzony starannie
- nie odrabia zadań domowych na czas lub wcale
- rzadko zgłasza chęć wypowiedzi
- czasami nie przestrzega wartości i nie chce nimi żyć
- słabo reaguje na potrzeby innych
- często wykazuje lekceważący stosunek do stanu kapłańskiego, rodziców, kolegów i nauczycieli
- zdarza się swoim zachowaniem przeszkadzać innym w pracy i zakłócać tok lekcji
- rzadko świadczy apostolstwo słowem i czynem
- nie stanowi wzoru dla rówieśników
Dopuszczający
Wiadomości Umiejętności Postawa
- ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki
- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
- zeszyt prowadzony nieregularnie i niesystematycznie, nie odrabia zadań domowych
- podejmuje tylko część zadań związanych z poszczególnymi etapami lekcji, często zajmuje się tym, co nie jest związanie z tematem
- nie zgłasza chęci wypowiedzi
- nie podejmuje próby przemiany wewnętrznej na lepsze
- nie przestrzega wartości obowiązujących w środowisku
- słabo reaguje na potrzeby innych
- często wykazuje lekceważący stosunek do stanu kapłańskiego, rodziców, kolegów i nauczycieli
- postawa z życiu codziennym odznacza się wrogością i nieufnością
Niedostateczny
Wiadomości Umiejętności Postawa
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym
- nie jest w stanie wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności
- nie prowadzi zeszytu
- nie wykonuje żadnych zadań i poleceń
- nie wyraża chęci pracy, a wręcz przeciwnie - wyraża i promuje bunt
- nie przyswaja wartości i ich nie przestrzega
- nie chce walczyć ze złem
- ma negatywną postawę wobec potrzebujących
- ma wrogi stosunek do stanu kapłańskiego, rodziców, nauczycieli i rówieśników
- nie daje własnego świadectwa o Bogu
- nie dba o atmosferę skupienia podczas modlitwy, rozpraszając innych
- bardzo często swoim zachowaniem zakłóca tok lekcji i przeszkadza innym w pracy
- wykazuje postawę lekceważącą wobec wypowiedzi innych
- wpływa negatywnie na atmosferę w klasie
- celem jego uczestnictwa w katechezie jest wprowadzenie chaosu, "bałaganu" wychowawczego
- nie reaguje na uwagi nauczyciela
Klasa I
Wymagania programowe:

- wie co to jest religia
- umie posługiwać się Pismem Świętym
- wie co to jest cud i wymienia kilka cudów
- potrafi opowiedzieć o patronie młodzieży - św. Stanisławie Kostce
- wymienia części i tajemnice różańca świętego
- zna na pamięć Skład Apostolski
- wie kim jest Bóg w Trójcy Jedyny
- zna modlitwę za zmarłych
- potrafi wyjaśnić kim są aniołowie
- wie jak przygotować się do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
- zna historię Kościoła
- potrafi wymienić prawdy wieczne
- zna stacje Drogi Krzyżowej
- wie kim jest Maryja Dziewica
- zna części mszy świętej, bieliznę ołtarzową i sprzęty znajdujące się w kościele
- potrafi wymienić style kościołów katolickich
- potrafi wymienić najważniejsze święta w roku liturgicznym
Klasa II
Wymagania programowe:

- wie czym jest sumienie
- zna na pamięć Dekalog i jego historię
- potrafi opowiedzieć o patronie młodzieży - św. Stanisławie Kostce
- zna życiorys papieża Jana Pawła II
- zna modlitwy za zmarłych, pacierz i 5 przykazań kościelnych
- rozumie, że przez używki, seksualizację, aborcję i eutanazję można porzucić wiarę
- rozumie jaką szkodę wyrządza duszy grzech
- potrafi opowiedzieć o muzyce kościelnej
- potrafi wymienić najważniejsze święta w roku liturgicznym
- potrafi wymienić tajemnice różańca świętego i stacje Drogi Krzyżowej
- potrafi wymienić kilka sanktuariów maryjnych
- zna grzechy główne i potrafi omówić grzechy przeciw Duchowi Świętemu
- zna na pamięć uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy

Klasa III
Wymagania programowe:

- wie czym jest sumienie
- zna na pamięć Dekalog i jego historię
- potrafi opowiedzieć o patronie młodzieży - św. Stanisławie Kostce
- zna życiorys papieża Jana Pawła II
- zna modlitwy za zmarłych, pacierz i 5 przykazań kościelnych
- rozumie, że przez używki, seksualizację, aborcję i eutanazję można porzucić wiarę
- rozumie jaką szkodę wyrządza duszy grzech
- potrafi opowiedzieć o muzyce kościelnej
- potrafi wymienić najważniejsze święta w roku liturgicznym
- potrafi wymienić tajemnice różańca świętego i stacje Drogi Krzyżowej
- potrafi wymienić kilka sanktuariów maryjnych
- zna grzechy główne i potrafi omówić grzechy przeciw Duchowi Świętemu
- zna na pamięć uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy