Przedmiotowy system oceniania- wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ZSZ

Formy oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia

1. Przedmiot oceniania: wiedza, praca ucznia- aktywność, zeszyt, zadania domowe, umiejętność zastosowania poznanej wiedzy.
2. Uczeń zawsze powinien być przygotowany z ostatniej lekcji.
3. Dwa razy w semestrze może być nieprzygotowany, nie dotyczy to sprawdzianu.
4. Uczeń ma obowiązek systematycznego uzupełniania zeszytu i ćwiczeń.
5. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma obowiązek uzupełnić zeszyt i ćwiczenia.
6. W ciągu 2 tygodni musi nadrobić zaległości z wiedzy.
7. Sprawdziany i testy są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel zapowiada sprawdzian najpóźniej 7 dni przed terminem ich pisania. Przed sprawdzianem, testem zawsze jest powtórka
8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
9. Uczeń ma prawo poprawy oceny negatywnej w ciągu 2 tygodni. Ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny poprawianej.
10. Oceny są jawne dla ucznia i ich rodziców.
11. Za aktywność na zajęciach zdobywa plusy. Trzy = ocena bardzo dobra.
12. Ocena końcowa uwzględnia oceny I i II semestru.
13. Metody sprawdzania i oceniania: odpowiedź ustna z ostatniej lekcji, kartkówki z trzech ostatnich lekcji, sprawdzian, test po zakończeniu działu, praca domowa - ćwiczenia, zeszyt, aktywność na zajęciach, praca samodzielna na podstawie tekstu źródłowego, praca w grupach.
14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin w semestrze, zobowiązany jest do zdania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu.

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny
Rzeczpospolita jako demokratyczne państwo prawne.
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Rzeczpospolita jako demokratyczne państwo prawne. Zna podstawy ustroju Rzeczypospolitej Omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji Rozróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i terytorialną w Rzeczypospolitej Ocenia realizację zasady praworządności w Polsce Analizuje podstawy prawne ustroju Rzeczypospolitej, wskazuje wady i zalety konstytucji
Młody obywatel w urzędzie
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Obywatelstwo polskie i unijne. Wyjaśnia pojęcie obywatelstwa Zna dokumenty, które regulują kwestie prawne obywatelstwa
Wie jak nabywania się obywatelstwa
Porównuje prawa obywatela w Rzeczypospolitej i UE Zna zasady nabywania obywatelstwa polskiego i unijnego Wyraża swoją opinię na temat nieakceptowania przez Polskę prawa do podwójnego obywatelstwa
Uzyskiwanie podstawowych dokumentów. Wie jak uzyskać podstawowe dokumenty: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z tematem: obowiązek meldunkowy, dowód rejestracyjny, paszport, faktura VAT Potrafi wypełnić wnioski o wydanie podstawowych dokumentów Analizuje dane dotyczące PESEL
- omawia różnice przy rejestracji różnych pojazdów
Wie, po co potrzebne jest posiadania świadectwa homologacji dla danego typu samochodu
Udział obywatela w wyborach i referendach. Zna formy udziału obywateli w życiu publicznym Omawia czynne i bierne prawo wyborcze Potrafi porównać wybory na Prezydenta RP, do Parlamentu, samorządów terytorialnych i Parlamentu Europejskiego Próbuje przedstawić system wyborczy w Rzeczypospolitej Zastanawia się nad niską frekwencji obywateli w wyborach i referendach
Konstytucyjne prawo obywatela do informacji. Wie, co to jest informacja publiczna Omawia prawo obywatela do informacji publicznej Rozróżnia sposoby udostępniania informacji publicznej Szuka przyczyn odmowy podania informacji publicznej Próbuje ocenić problem jawności życia publicznego
Procedury odwoławcze od decyzji urzędów Zna dokumenty, które regulują procedury odwoławcze postępowania administracyjnego Potrafi wypełnić podanie i złożyć zażalenie na decyzję publiczną Rozróżnia formy odwoławcze od postępowania administracyjnego; omawia proces odwoławczy w Rzeczypospolitej Próbuje uzasadnić potrzeby zastosowania postępowania odwoławczego Dokonuje oceny problemów występujących w środowisku, w sprawie, których można by skierować petycje do władz lokalnych
Prawo i sądy
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Pojęcie prawa i norm prawnych. Zna podstawowe pojęcia związane z prawem Rozróżnia rodzaje norm prawnych; omawia funkcje prawa Wskazuje poszczególne elementy normy prawnej: hipotezę, dyspozycję i sankcję Ocenia kondycję naszego prawa; wyjaśnia, jakie prawo jest "dobre" Próbuje interpretować zapisy przykładów norm prawnych
Podstawowe zasady prawa i funkcjonowania sądów. Wymienia zasady funkcjonowania sądów Wyjaśnia znaczenie zasady domniemania niewinności Omawia najważniejsze zasady procesowe gwarantowane w konstytucji Potrafi wyjaśnić znaczenie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Analizuje pracę i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości; sądownictwo polskie
Źródła i gałęzie prawa. Zna źródła prawa obowiązującego w Polsce Omawia hierarchię aktów prawnych w Polsce Rozróżnia gałęzie i dziedziny prawa Analizuje poszczególne działy prawa międzynarodowego i europejskiego Próbuje uzasadnia, jakie znaczenie dla funkcjonowania państwa ma hierarchia aktów prawnych
Wybrane zagadnienia prawa polskiego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia: przestępstwo, prawo karne, prawo cywilne, pozew itp. Omawia poszczególne dziedziny prawa; wie, czym się zajmują Potrafi sformułować dowolny pozew do sądu i uzasadnić go Potrafi napisać akt oskarżenia dotyczący naruszenia dowolnego artykułu prawa karnego Próbuje interpretować wybrane przepisy kodeksu karnego
Uczestnicy procesu sądowego. Wymienia uczestników procesu karnego i cywilnego Wyjaśnia poszczególne pojęcia związane z procesem karnym i cywilnym Rozróżnia kolory żabotu, lamówek i mankietów sędziów, prokuratorów, obrońcy i radcy Uzasadnia rolę czynnika społecznego w sądzie Analizuje osobowe źródła dowodowe i instytucję świadka koronnego
Przebieg postępowania sądowego. Zna etapy procesu karnego; wyjaśnia podstawowe pojęcia Omawia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa Sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Ocenia problem obowiązku powiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu Próbuje i uzasadnia znaczenie mediacji w procesie karnym i cywilnym
Bezpieczeństwo
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wymienia instytucje, które realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Omawia zadania instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne: Policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży miejskiej, Straży Granicznej, Ochrony kolei i BOR-u Określa podstawowe uprawnienia policji i służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne Przedstawia przykłady nadużywania uprawnień przez policję i inne służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo Próbuje oceniać działalność instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo
Problemy przestępczości w Polsce. Wyjaśnia pojęcie przestępczości i patologii społecznej; zna jej przejawy Charakteryzuje zjawiska patologiczne wśród młodzieży Rozróżnia sposób postępowania i kary wobec nieletnich ze względu na wiek Proponuje sposoby uniknięcia przestępstwa i przeciwdziałania mu Uzasadnia swoją opinię na temat odpowiedzialności za popełnione zbrodnie
Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków. Zna przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wymienia kary, jakie grożą za wytwarzanie, sprowadzanie, udzielanie, ułatwianie i nakłanianie do zażywania substancji psychotropowych i odurzających Potrafi przedstawić sposób walki z "dopalaczami" Przedstawia argumenty za lub przeciw legalizacji narkotyków lekkich w Polsce Uzasadnia swoje stanowisko dotyczące zdelegalizowania wyrobów tytoniowych
Edukacja i praca w Polsce i w Unii Europejskiej
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Prawa i obowiązki ucznia. Zna genezę praw dziecka Omawia prawa i obowiązki ucznia Charakteryzuje dokumenty, które odnoszą się do praw ucznia Dowodzi, czy instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia, spełniają swoje zadania Próbuje analizować dokumenty prawne; wyciąga wnioski
Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie. Zna strukturę szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej i w Europie Omawia zasady przyjmowania na wyższe uczelnie w Polsce i Europie Omawia programy unijne dotyczące szkolnictwa wyższego Rozróżnia systemy nauki w zależności od organizacji zajęć Uzasadnia potrzebę podejmowania nauki w szkole wyższej
Polska w strefie Schengen. Wie, co to jest strefa Schengen i z czym ją powiązać Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane ze strefą Schengen Charakteryzuje warunki bezpiecznego podróżowania po świecie Ocenia fakt przystąpienia Polski do strefy Schengen Wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w strefie Schengen
Zatrudnianie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej. Zna możliwości zarabiania przez młodych ludzi Podaje, jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów Charakteryzuje ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Sporządza Europass-CV Uzasadnia korzyści i zagrożenia wyniakające z podejmowania działalności gospodarczej przez młodych ludzi
Prawa człowieka
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Pojęcie i geneza praw człowieka. Wyjaśnia znaczenie pojęcia prawa człowieka i wymienia ich naturalne cechy Rozróżnia trzy generacje praw człowieka i podaje przykładowe prawa Omawia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka Przedstawia historyczny rodowód praw człowieka Omawia dokumenty dotyczące praw człowieka
Podstawowe prawa i wolności człowieka. Wyjaśnia znaczenie pojęć: prawa i wolności człowieka Wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka Wyjaśnia, co oznacza, że prawa człowieka są powszechne, przyrodzone i niezbywalne Charakteryzuje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka Ocenia Konstytucję Rzeczpospolitej pod kątem praw człowieka
Przykłady łamania praw człowieka. Wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka, i podaje ich przykłady Wyjaśnia przyczyny łamania praw człowieka Przedstawia na wybranych przykładach, w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie są łamane prawa człowieka Ocenia skuteczność ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie Dyskutuje o prawach
Ochrona dóbr osobistych - prawo do prywatności. Wyjaśnia, na czym polega prawo do prywatności Wymienia ochronę danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami jako przykłady prawa do prywatności Wyszukuje przykłady naruszania prawa do prywatności Ocenia skuteczność ochrony dóbr osobistych w kontekście prawa do prywatności Uzasadnia potrzebę funkcjonowania prawa, które chroni dobra osobiste
Ochrona praw i wolności
TEMAT Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
Gwarancje ochrony praw człowieka w RP. Zna podstawę prawną ochrony praw człowieka w Polsce Przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce Wyszukuje przykłady działań podejmowanych w celu ochrony praw człowieka przez wybrane instytucje Charakteryzuje działalność sądów powszechnych i administracyjnych, Ocenia działalność Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Zna instytucje państwowe powołane do ochrony praw i wolności człowieka Opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka Określa podstawowe zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka Ocenia, czy w Polsce są przestrzegane prawa dziecka i prawa ucznia Piszę prostą skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw dziecka według podanego wzoru
Europejski system ochrony praw człowieka. Zna Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Przedstawia strukturę międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka Określa sposób złożenia petycji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Charakteryzuje działalność instytucji wchodzących w skład Europejskiego systemu ochrony praw człowieka Zna działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dla ochrony praw człowieka
Działalność organizacji pozarządowych. Wyjaśnia znaczenie pojęcia "organizacja pozarządowa" Wymienia najważniejsze organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka działające w Polsce i na świecie Przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka Charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych w Polsce Wskazuje rolę i cel i działania
Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii. Zna znaczenie pojęć: szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia Rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii Omawia szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobię i homofobię Uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się omawianym formom dyskryminacji i braku tolerancji Uzasadnia swoje staniowisko dotyczące równości i tolerancji
Naruszanie praw człowieka w wybranych dziedzinach. Wymienia dziedziny, w których dochodzi do naruszania praw człowieka Poszukuje informacji z różnych źródeł na temat naruszania praw kobiet i dzieci Podaje przykłady naruszenia praw kobiet i dzieci Przedstawia przykłady naruszania praw w kontekście wolności wyznania, prawa do edukacji i praw humanitarnych Charakteryzuje wybrane przejawy naruszania praw człowieka w wybranych dziedzinach