Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

 1. Uczeń przychodzący na zajęcia wychowania fizycznego zobowiązany jest posiadac strój sportowy
 2. Uczeń w ciągu 1 półrocza może dwa razy nie posiadać stroju sportowego bez usprawiedliwienia. Każdy nastepny brak stroju traktowany jest jako bierny udział w lekcji - ocena niedostateczna. Uczeń, który optrzymał ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze, w drugim półroczu obowiązany jest ćwiczyć na każdej lekcji.
 3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W tym przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"
 4. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej.
 5. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je posiadanie stroju sportowego i uczestnictwo w zajęciach.
 6. Uczestnictwo w zajęciach kontrolno - oceniających: uczeń nie uczestniczący w zajęciach sprawdzających jest zobowiązany zaliczyć je w ciągu 14 dni od daty sprawdzianu lub przyjścia do szkoły.
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Ocena z wychowania fizycznego skłąda się z następujących elementów
  - postęp - 25%
  - aktywność - 25%
  - frekwencja - 25%
  - umiejętności i wiadomości - 25%
  Razem - 100%
  aktywność pozalekcyjna - 25%
 2. przedmiotem kontroli i oceny jest stopień opanowania obowiązującego programu nauczania WF ze szczególnym uwzględnieniem
  - umiejętności ruchowych (poziom i postęp)
  - systematycznego i czynnego udziału w lekcjach WF
  - aktywności pozalekcyjnej
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6 - celująca
 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły lub też w innych formach działalności związanych z WF na terenie szkoły.
 3. Czynnie uczestniczy we wszystkich zajęciach WF
5- bardzo dobra
 1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.
 2. Ćwiczenia wykonuje z właściwa techniką, w odpowiednim tempie i dokładnie.
 3. Posiada duże wiadomości z zakresu WF.
 4. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.
 5. Jego zaangażowanie na lekcjach nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
 6. Nie otrzymał oceny niedostatecznej za nieuczestnictwo w lekcji.
4 - dobra
 1. Uczeń w sposób prawidłowy opanował materiał programowy.
 2. Posiada wiadomości i umie je wykorzystać w praktyce.
 3. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad własnym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
 4. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi..
 5. Jego zaangażowanie na lekcjach WF nie budzi większych zastrzeżeń.
3 - dostateczna
 1. Uczeń opanował materiał na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
 2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, z większymi błędami technicznymi.
 3. W wiadomościach ucznia z zakresu WF są duże luki, których nie potrafi uzupełnić.
 4. Wykazuje małe postępy w podnoszeniu własnej sprawności.
 5. Systematyczne uczestnictwo w lekcjach budzi zastrzeżenia.
2 - dopuszczająca
 1. Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym.
 2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 3. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych.
 4. Nie jest pilny, wykazuje bardzo małe postępy w podnoszeniu własnej sprawności fizycznej.
 5. Nie uczestniczy czynnie w dużej ilości zajęć wychowania fizycznego.
l - niedostateczna
 1. Uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez program.
 2. Wykonuje tylko najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
 3. Ma lekceważący i niechętny stosunek do zajęć i nie czyni żadnych postępów w podnoszeniu sprawności fizycznej.
 4. Nie nosi stroju sportowego i nie uczestniczy w wielu zajęciach WF.
Nieklasyfikacja z przedmiotu
 1. Nie ma podstaw do wystawienia oceny z przedmiotu.
 2. Jego nieobecności na zajęciach WF stanowia ponad 50 % wszystkich zajęć.